Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2012 17:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

700

Helse og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 773 000

fra kr 185 732 000 til kr 178 959 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

50 000 000

fra kr 522 696 000 til kr 472 696 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 901 962 000 til kr 901 562 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

300 000

fra kr 140 603 000 til kr 140 903 000

70

Refusjon helsehjelp i utlandet, forhøyes med

14 800 000

fra kr 8 248 000 til kr 23 048 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 133 847 000 til kr 136 847 000

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

33 000 000

fra 1 855 000 til 34 855 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 44 332 000 til kr 48 332 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72,73,74, og 75,forhøyes med

2 800 000

fra kr 410 608 000 til kr 413 408 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

278 000 000

fra kr 15 682 284 000 til kr 15 960 284 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

60 000 000

fra kr 2 843 994 000 000 til kr 2 903 994 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

22 000 000

fra kr 51 000 000 til kr 29 000 000

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning, nedsettes med

4 000 000

fra kr 9 000 000 til kr 5 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

1 200 000

fra kr 18 711 000 til kr 17 511 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

5 200 000

fra kr 15 485 000 til kr 10 285 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med

15 000 000

fra kr 2 255 000 til kr 17 255 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,forhøyes med

400 000

fra kr 31 779 000 til kr 32 179 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 post 70 og 76, nedsettes med

fra kr 131 000 000 til kr 123 700 000

7 300 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med

400 000

fra kr 25 823 000 til kr 25 423 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,nedsettes med

5 000 000

fra kr 61 287 000 til kr 56 287 000

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

5 000 000

fra kr 83 371 000 til kr 88 371 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

8 600 000

fra kr 104 561 000 til kr 113 161 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

4 500 000

fra kr 199 600 000 til kr 195 100 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres,nedsettes med

4 100 000

fra kr 111 906 000 til kr 107 806 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

400 000

fra kr 83 619 000 til kr 84 019 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

2 700 000

fra kr 26 787 000 til kr 24 087 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

25 000 000

fra kr 1 470 000 000 til kr 1 495 000 000

71

Psykologhjelp, nedsettes med

5 000 000

fra kr 212 000 000 til kr 207 000 000

72

Tannlegehjelp, nedsettes med

39 000 000

fra kr 1 699 000 000 til kr 1 660 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med

120 000 000

fra kr 430 000 000 til kr 550 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

21 000 000

fra kr 8 064 000 000 til kr 8 085 000 000

71

Legeerklæringer, nedsettes med

6 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med

35 000 000

fra kr 1 595 000 000 til kr 1 630 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

18 000 000

fra kr 4 112 000 000 til kr 4 130 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

21 000 000

fra kr 185 000 000 til kr 164 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

15 000 000

fra kr 265 000 000 til kr 280 000 000

70

Almennlegehjelp, forhøyes med

129 437 000

fra kr 3 550 563 000 til kr 3 680 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

65 000 000

fra kr 1 625 000 000 til kr 1 690 000 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

400 000

fra kr 45 600 000 til kr 46 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

4 000 000

fra kr 126 000 000 til kr 130 000 000

75

Logopedisk og ortopedisk behandling, nedsettes med

2 000 000

fra kr 89 000 000 til kr 87 000 000

2756

Helsehjelp i utlandet

70

Helsehjelp i utlandet, nedsettes med

45 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 5 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

4 837 000

fra kr 229 837 000 til kr 225 000 000

Inntekter

3720

Helsedirektoratet

3

Refusjon helsehjelp i utlandet, forhøyes med

14 800 000

fra kr 8 248 000 til kr 23 048 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

17 000 000

fra kr 481 000 000 til kr 464 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008, forhøyes med

30 000 000

fra kr 151 000 000 til kr 181 000 000

86

Driftskreditter

Driftskreditter, forhøyes med

206 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 576 000 000

90

Avdrag på investeringslån tom. 2007, forhøyes med

3 000 000

fra kr 677 000 000 til kr 680 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel, forhøyes med

21 900 000

fra kr 39 200 000 til kr 61 100 000