Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2012 17:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Særskilde driftsutgifter, vert redusert med

2 150 000

frå kr 59 320 000 til kr 57 170 000

70

Tilskott, vert auka med

1 150 000

frå kr 23 690 000 til kr 24 840 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, vert auka med

60 900 000

frå kr 10 261 435 000 til kr 10 322 335 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

37 000 000

frå kr 9 268 000 000 til kr 9 231 000 000

613

Arbeidsgjeveravgift til folketrygda

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

15 000 000

frå kr 922 000 000 til kr 937 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, vert auka med

9 000 000

frå kr 54 000 000 til kr 63 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, vert auka med

6 200 000 000

frå kr 16 600 000 000 til kr 22 800 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

9 000 000

frå kr 178 000 000 til kr 169 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, vert redusert med

2 000 000

frå kr 115 779 000 til kr 113 779 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 000 000

frå kr 190 551 000 til kr 191 551 000

646

Pionerdykkarar i Nordsjøen

1

Driftsutgifter, kan overførast, får ei løyving på

100 000

70

Tilskott til pionerdykkarar, overslagsløyving, får ei løyving på

1 500 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, vert redusert med

3 000 000

frå kr 168 000 000 til kr 165 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert redusert med

18 000 000

frå kr 423 000 000 til kr 405 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, vert auka med

22 000 000

frå kr 292 979 000 til kr 314 979 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, vert auka med

46 000 000

frå kr 1 974 000 000 til kr 2 020 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, vert redusert med

16 000 000

frå kr 406 000 000 til kr 390 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-601 963 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

451 802 000

3. Avskrivninger

124 144 000

4. Renter av statens kapital

25 404 000

5. Til investeringsføremål

14 781 000

14 168 000

45

Større investeringar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

3 289 000

frå kr 29 084 000 til kr 25 795 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, vert redusert med

504 000 000

frå kr 10 504 000 000 til kr 10 000 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, vert auka med

130 000 000

frå kr 700 000 000 til kr 830 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med

2 000 000

frå kr 2 543 000 000 til kr 2 545 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, vert redusert med

9 000 000

frå kr 364 000 000 til kr 355 000 000

73

Utdanningsstønad, vert redusert med

5 000 000

frå kr 56 000 000 til kr 51 000 000

75

Tilskott til flytting for å kome i arbeid, vert auka med

100 000

frå kr 200 000 til kr 300 000

76

Forskottering av underhaldsbidrag, vert redusert med

20 000 000

frå kr 820 000 000 til kr 800 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, vert auka med

250 000 000

frå kr 30 700 000 000 til kr 30 950 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 1 590 000 000 til kr 1 580 000 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn mv., overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 530 000 000 til kr 520 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, vert redusert med

20 000 000

frå kr 1 780 000 000 til kr 1 760 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, vert auka med

6 000 000

frå kr 35 534 000 000 til kr 35 540 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

75 000 000

frå kr 530 000 000 til kr 455 000 000

2655

Uføre

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

94 000 000

frå kr 22 779 000 000 til kr 22 685 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

378 000 000

frå kr 35 528 000 000 til kr 35 150 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med

13 000 000

frå kr 2 233 000 000 til kr 2 220 000 000

73

Førebels uførepensjon, overslagsløyving, vert redusert med

13 000 000

frå kr 13 000 000 til kr 0

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, vert redusert med

2 000 000

frå kr 115 000 000 til kr 113 000 000

76

Yrkesskade gml. Lovgivning, overslagsløyving, vert redusert med

12 000 000

frå kr 82 000 000 til kr 70 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 740 000 000 til kr 1 710 000 000

73

Hjelpemiddel mv. til arbeid og utdanning, vert redusert med

11 000 000

frå kr 137 000 000 til kr 126 000 000

74

Tilskott til bilar, vert redusert med

20 500 000

frå kr 720 500 000 til kr 700 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, vert auka med

15 000 000

frå kr 2 690 000 000 til kr 2 705 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, vert redusert med

10 000 000

frå kr 220 000 000 til kr 210 000 000

78

Høyreapparat, vert redusert med

84 000 000

frå kr 454 000 000 til kr 370 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

128 000 000

frå kr 52 408 000 000 til kr 52 280 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

374 000 000

frå kr 92 724 000 000 til kr 92 350 000 000

72

Ventetillegg, overslagsløyving, vert auka med

2 000 000

frå kr 17 000 000 til kr 19 000 000

73

Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med

405 000 000

frå kr 5 555 000 000 til kr 5 960 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert redusert med

46 000 000

frå kr 1 301 000 000 til kr 1 255 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

54 000 000

frå kr 1 069 000 000 til kr 1 015 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med

14 000 000

frå kr 111 000 000 til kr 97 000 000

74

Utdanningsstønad, vert auka med

200 000

frå kr 500 000 til kr 700 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

7 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 173 000 000

2690

Diverse utgifter

70

Sjukestønadsutgifter i utlandet, vert auka med

45 000 000

frå kr 285 000 000 til kr 330 000 000

77

Pasientar frå gjensidighetsland mv., vert auka med

60 000 000

frå kr 95 000 000 til kr 155 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsetjing av bidrag, vert redusert med

2 000 000

frå kr 22 000 000 til kr 20 000 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, vert auka med

8 000 000

frå kr 37 000 000 til kr 45 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, vert redusert med

600 000 000

frå kr 7 600 000 000 til kr 7 000 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 87 000 000 til kr 85 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, Arbeidsmarknadstiltak, vert redusert med

880 000

frå kr 1 000 000 til kr 120 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsføremål, vert redusert med

3 289 000

frå kr 18 069 000 til kr 14 780 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, vert auka med

42 000 000

frå kr 1 168 000 000 til kr 1 210 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, vert auka med

219 900 000

frå kr 350 100 000 til kr 570 000 000

71

Refusjon ved yrkesskade, vert redusert med

105 700 000

frå kr 925 000 000 til kr 819 300 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, vert redusert med

49 000 000

frå kr 384 000 000 til kr 335 000 000

74

Refusjon medisinsk handsaming, vert auka med

29 000 000

frå kr 21 000 000 til kr 50 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

2

Dividende, vert auka med

30 000 000

frå kr 150 000 000 til kr 180 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

1

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, vert auka med

5 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 65 000 000

3

Refusjon av dagpengar frå EØS-land, vert redusert med

1 700 000

frå kr 4 000 000 til kr 2 300 000

(Ny)

4

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Norge, får ei løyving på

1 300 000

Relaterte saker