Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komiteens tilråding rammeområde 3, romertall I.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

115 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

4 434 000

314

Kultur og samfunn

60

Tilskudd til livssynsnøytrale sermonirom

10 000 000

71

Kultur og næringsprosjekter

8 798 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 433 000

78

Ymse faste tiltak

35 932 000

79

Til disposisjon

3 423 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

9 449 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

948 208 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

114 468 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

51 933 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

3 104 000

78

Ymse faste tiltak

5 039 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

63 891 000

84

Ungdoms-OL

25 600 000

85

Sjakk-OL

10 000 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

129 412 000

21

Forskning og utredning, kan overføres

5 682 000

51

Fond for lyd og bilde

31 537 000

52

Norges forskningsråd

5 072 000

53

Sametinget

72 702 000

55

Norsk kulturfond -ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

46 375 000

56

Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

23 087 000

60

Kulturkort for ungdom

3 900 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

195 500 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

228 716 000

75

Kulturprogram, kan overføres

11 339 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1

36 027 000

78

Ymse faste tiltak

27 444 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

6 534 000

82

Nobels fredssenter

28 538 000

84

Pilegrimssatsing

5 490 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter

15 385 000

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning

13 374 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

137 145 000

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning

109 946 000

75

Vederlagsordninger

155 232 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter

15 253 000

50

Kunst i offentlige rom

27 382 000

55

Norsk kulturfond

33 852 000

72

Knutepunktinstitusjoner

6 125 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

272 827 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

36 485 000

78

Ymse faste tiltak

43 491 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

159 965 000

55

Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

155 367 000

56

Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

31 429 000

70

Nasjonale institusjoner

253 675 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

216 684 000

72

Knutepunktinstitusjoner

76 917 000

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge

18 846 000

78

Ymse faste tiltak

103 799 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

73 687 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 446 000

55

Norsk kulturfond - ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

96 417 000

56

Norsk kulturfond - flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

16 176 000

70

Nasjonale institusjoner

997 270 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

433 489 000

72

Knutepunktinstitusjoner

3 856 000

73

Region- og distriktsopera

48 862 000

78

Ymse faste tiltak

141 948 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

513 614 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 710 000

55

Norsk kulturfond

164 316 000

72

Knutepunktinstitusjoner

2 715 000

73

Noregs Mållag

3 861 000

74

Det Norske Samlaget

12 914 000

75

Språkteknologi og Det Norske Akademis store ordbok

20 473 000

76

Ibsenpris m.m.

5 403 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1

16 902 000

78

Ymse faste tiltak

58 555 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 838 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

10 224 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

959 294 000

78

Ymse faste tiltak

34 382 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

322 025 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 593 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 102 000

78

Ymse faste tiltak

9 582 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

153 304 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 282 000

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

436 501 000

51

Audiovisuelle produksjoner

10 333 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

27 900 000

73

Regional filmsatsing

53 451 000

75

Medieprogram, kan overføres

25 427 000

78

Ymse faste tiltak

28 421 000

79

Til disposisjon

1 000 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

307 946 000

73

Medieforskning og etterutdanning

13 350 000

75

Tilskudd til samiske aviser

24 138 000

76

Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner

845 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

1 916 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

43 823 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter

62 915 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 389 000

Totale utgifter

9 469 441 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

72 000

3320

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

1 416 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Ymse inntekter

113 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter

28 678 000

3324

Scenekunstformål

1

Ymse inntekter

113 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 100 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

8 630 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

5 545 000

2

Inntekter ved oppdrag

17 593 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

10 116 000

2

Inntekter ved oppdrag

8 282 000

70

Gebyr

10 000 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

604 500 000

2

Gebyr–lotterier

6 821 000

4

Gebyr–stiftelser

264 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 389 000

Totale inntekter

733 632 000

Relaterte forslag