Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:05

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

166 148 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

14 647 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 006 000

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning

10 000 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

126 015 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning

6 500 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

156 459 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 173 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 408 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

72 240 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

35 058 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

12 332 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

4 861 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

6 856 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

3 627 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

214 938 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 403 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

138 404 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

4 519 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

878 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

14 985 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

32 135 000

50

Forskning, kan nyttes under post 21

2 923 000

60

Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor

1 900 000

70

Tilskudd

20 980 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 059 000

73

Tilskudd til likestillingssentre

5 824 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

7 966 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

54 140 000

850

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 625 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

15 865 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

162 500 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

70 773 000

50

Forskning og utvikling

25 274 000

60

Kommunalt barnevern

464 755 000

61

Utvikling i kommunene

26 446 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 100 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

31 555 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

57 444 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 685 960 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 113 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

1 666 047 000

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

186 067 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

197 703 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

7 556 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

64 333 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

112 328 000

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21

3 809 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

34 499 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

224 474 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 082 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser

32 059 000

859

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

7 702 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

105 653 000

51

Markedsportaler

12 244 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

6 200 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 571 000

70

Tilskudd

2 000 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

4 814 000

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

28 799 000

867

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet

1

Driftsutgifter

8 199 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 703 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

17 200 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

358 200 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

420 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

85 000 000

Totale utgifter

43 502 873 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

615 000

3846

Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.

1

Prosjektinntekter

517 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

13 404 000

2

Barnetrygd

3 703 000

60

Kommunale egenandeler

928 136 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

104 874 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300 000

Totale inntekter

1 053 982 000

Relaterte forslag