Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2012 22:10

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

250 674 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 152 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 624 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

264 874 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

3 988 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

51 890 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

14 322 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

88 090 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 378 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

37 723 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

52 207 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 358 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

157 002 000

60

Tilskudd til landslinjer

184 495 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

21 578 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

52 919 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere

125 316 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

43 982 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

7 958 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

238 984 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

231 297 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov

37 486 000

71

Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene

10 336 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

5 296 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

10 363 000

74

Tilskudd til organisasjoner

29 669 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 154 640 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

62 236 000

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

37 204 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

157 000 000

70

Tilskudd til NAROM

7 409 000

71

Tilskudd til vitensentre

35 353 000

72

Tilskudd til utviklingsprosjekter i grunnopplæringen

2 000 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen

2 044 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

4 644 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

5 533 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

6 880 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

23 783 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

29 995 000

73

Tilskudd til opplæring i Kenya

1 186 000

74

Tilskudd til Signo og Briskeby

40 009 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning

1 397 510 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning

1 299 125 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

133 667 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

97 338 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

23 619 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

207 412 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning

43 457 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

12 137 000

78

Kompletterende undervisning

41 894 000

79

Toppidrett

27 228 000

80

Privatskoleorganisasjoner

668 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 720 000

229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

1

Driftsutgifter

22 458 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 070 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

622 509 000

21

Spesielle driftsutgifter

56 435 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 203 000

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskudd

242 402 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

712 579 000

71

Tilskudd til Folkehøyskolerådet

4 380 000

72

Tilskudd til nordiske folkehøyskoler

1 247 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

189 054 000

71

Tilskudd til nettskoler

15 169 000

72

Tilskudd til studiesentre

6 128 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

11 600 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

27 604 000

71

Falstadsenteret

16 487 000

72

Stiftelsen Arkivet

6 600 000

73

Nansen Fredssenter

5 490 000

74

Narviksenteret

2 180 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

7 365 000

76

Raftostiftelsen

2 130 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Driftsutgifter

49 384 000

21

Spesielle driftsutgifter

15 962 000

257

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 325 000

70

Tilskudd, kan overføres

86 563 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

5 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

47 592 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

26 451 926 000

70

Private høyskoler

1 087 015 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

15 627 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

74 817 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

250 223 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning

71 236 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

69 296 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

55 088 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

107 337 000

71

Tilskudd til UNIS

112 217 000

72

Tilskudd til UNINETT

24 759 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

23 097 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

146 050 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 253 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

79 258 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

91 432 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

18 296 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

15 222 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

280 801 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

55 662 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

16 300 000

285

Norges forskningsråd

52

Forskningsformål

1 311 868 000

53

Overordnede forskningspolitiske prioriteringer

897 203 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

289 240 000

55

Administrasjon

275 300 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

11 114 000

53

NUPI

4 342 000

56

Ludvig Holbergs forskningspris

9 400 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

185 003 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

219 000 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

34 752 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

13 206 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

7 060 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

201 765 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

1 694 267 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres

21 760 000

75

UNESCO-kontingent

18 141 000

76

UNESCO-formål

3 000 000

310

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

230 100 000

75

Tilskudd til private kirkebygg, kan overføres

9 297 000

78

Ymse faste tiltak

5 723 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 413 900 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

343 760 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

365 650 000

70

Erstatningsutbetaling

6 000 000

1021

Drift av forskningsfartøyene

1

Driftsutgifter

130 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 150 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

75 000 000

1022

NIFES

1

Driftsutgifter

61 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 720 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

50

Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres

207 200 000

51

Tilskudd Veterinærinstituttet

43 600 000

52

Basisbevilgning forskningsinstitutter

122 600 000

70

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 000 000

71

Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres

5 700 000

72

Tilskudd Nofima, kan overføres

77 870 000

74

Tilskudd marin bioteknologi mv., kan overføres

32 800 000

75

Tilskudd Akvariet i Bergen

3 730 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

233 893 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 774 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

4 231 000

1590

Kirkelig administrasjon

1

Driftsutgifter

215 374 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 412 000

71

Tilskudd til kirkelige formål

233 538 000

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1

213 936 000

79

Til disposisjon, kan overføres

500 000

1591

Presteskapet

1

Driftsutgifter

905 344 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 404 000

1592

Nidaros domkirke m.m.

1

Driftsutgifter

54 064 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

311 764 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

203 027 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

5 411 262 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 969 578 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

660 184 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

846 018 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

440 520 000

74

Tap på utlån

322 500 000

76

Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning

8 056 000

Totale utgifter

59 818 716 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

3 715 000

2

Salgsinntekter mv.

1 090 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

4 732 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 500 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

42 858 000

3229

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

2

Salgsinntekter mv.

1 582 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 035 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

56 435 000

2

Salgsinntekter mv.

14 146 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag

10 336 000

2

Salgsinntekter mv.

318 000

3280

Felles enheter

2

Salgsinntekter mv.

1 211 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

87

Avkastning - Regionale forskningsfond

219 000 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

4 492 000

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

365 650 000

4021

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter

74 150 000

4022

NIFES

1

Oppdragsinntekter

88 720 000

4590

Kirkelig administrasjon

2

Ymse inntekter

12 169 000

3

Inntekter ved oppdrag

29 412 000

4591

Presteskapet

2

Ymse inntekter

14 879 000

3

Inntekter ved oppdrag

6 404 000

4592

Nidaros domkirke m.m.

2

Ymse inntekter

16 876 000

3

Leieinntekter m.m.

3 343 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

24 000 000

29

Termingebyr

25 616 000

89

Purregebyrer

88 850 000

5610

Renter av lån til Nofima AS

80

Renter

1 034 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 377 934 000

Totale inntekter

4 491 497 000

Relaterte forslag