Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2012 16:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

143 663 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 033 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 655 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

263 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

85 022 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

60 699 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

17 269 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 200 266 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

9 323 000

23

eSporingsløsningen, kan overføres

3 099 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

1 131 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

24 737 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres

5 350 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

17 293 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

21 620 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 906 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

98 104 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

180 411 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

130 154 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

373 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 810 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter

44 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 118 000

70

Tilskudd til fjellstuer

725 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

9 198 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

117 200 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 379 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

2 286 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

28 000 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

42 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter

2 500 000

50

Fondsavsetninger

1 433 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres

209 400 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

40 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 338 900 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 341 500 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

235 590 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 608 854 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

34 100 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

62 400 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

1 900 000

1161

Statskog SF – forvaltningsdrift

70

Tilskudd til forvaltningsdrift

13 091 000

75

Oppsyn i statsallmenninger

9 603 000

Totale utgifter

16 674 293 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

106 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

18 893 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

124 692 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 253 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

37 718 000

4147

Reindriftsforvaltningen

1

Refusjoner m.m.

38 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

59 520 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

Totale inntekter

371 220 000

Relaterte forslag