Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2012 16:39

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

22

Utgifter til kontrollfunksjonar, blir redusert med...

1 000 000

frå kr 6 500 000 til kr 5 500 000

904

Brønnøysundregistra

1

Driftsutgifter, blir auka med...

9 000 000

frå kr 322 600 000 til kr 331 600 000

22

Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast, blir auka med...

15 000 000

frå kr 202 700 000 til kr 217 700 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med...

1 100 000

frå kr 337 850 000 til kr 338 950 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med...

8 600 000

frå kr 131 500 000 til kr 140 100 000

71

Internasjonal romverksemd, blir auka med...

20 700 000

frå kr 333 800 000 til kr 354 500 000

73

Galileo, blir redusert med...

5 900 000

frå kr 103 500 000 til kr 97 600 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir redusert med...

9 000 000

frå kr 35 000 000 til kr 26 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

74

Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med...

3 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 77 000 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med...

300 000

frå kr 25 700 000 til kr 26 000 000

2421

Innovasjon Noreg

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med

450 000 000

frå kr 42 100 000 000 til kr 42 550 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

90

Utlån, blir auka med...

2 800 000 000

frå kr 10 000 000 000 til kr 12 800 000 000

Inntekter

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter, blir auka med...

150 000

frå kr 57 100 000 til kr 57 250 000

3904

Brønnøysundregistra

1

Gebyrinntekter, blir auka med...

50 000 000

frå kr 463 000 000 til kr 513 000 000

2

Refusjonar, oppdragsinntekter og andre inntekter, blir auka med

9 000 000

frå kr 29 000 000 til kr 38 000 000

3

Refusjonar og inntekter knyta til forvalting av Altinn-løysinga, blir auka med

15 000 000

frå kr 53 200 000 til kr 68 200 000

3934

Internasjonaliseringstiltak

70

Gebyr frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir auka med

8 800 000

frå kr 1 000 000 til kr 9 800 000

71

(Ny) Tilbakeføring av tilskot frå EXPO 2010, blir løyvd med

10 000 000

80

Renter frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med

8 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 76 000 000

90

Avdrag frå overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, blir redusert med

130 000 000

frå kr 370 000 000 til kr 240 000 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

96

Sal av aksjar, blir auka med

2 617 500 000

frå kr 25 000 000 til 2 642 500 000

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

900 000 000

frå kr 41 900 000 000 til kr 42 800 000 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m, blir auka med

9 000 000

frå kr 1 000 000 til kr 10 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir redusert med

320 000 000

frå kr 1 200 000 000 til kr 880 000 000

5613

Renter frå SIVA SF

80

Renter, blir redusert med

3 300 000

frå kr 29 500 000 til kr 26 200 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

70 000 000

frå kr 350 000 000 til kr 280 000 000

5629

Renter frå utlånsverksemda i Eksportkreditt Noreg AS

80

Renter, blir redusert med

4 000 000

frå kr 278 000 000 til kr 274 000 000

5656

Aksjar i selskap under NHD si forvalting

85

Utbyte, blir auka med

20 000 000

frå kr 12 302 653 000 til kr 12 322 653 000