Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:26

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

761 593 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

1 571 838 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

48 215 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres

7 218 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

246 394 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

452 807 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

17 462 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

134 661 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

6 741 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

13 568 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

278 015 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

13 926 000

500

Kommunal- og regionaldepartementet

1

Driftsutgifter

161 155 000

21

Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres

9 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

700 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

15 750 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 525 950 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

557 700 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres

14 200 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

30 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

520 200 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

32 000 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

47 600 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 970 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

4 500 000

61

Husleietilskudd

2 500 000

70

Boligetablering i distriktene

20 600 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

29 400 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

354 300 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

433 800 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

23 800 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

70 700 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

172 500 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres

439 700 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

49 200 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

22 300 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

1 013 900 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres

847 800 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

66 900 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

32 500 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 000 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

179 187 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

46 273 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 500 000

50

Norges Forskningsråd

6 390 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

5 090 852 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

314 268 000

62

Kommunale innvandrertiltak

172 823 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

1 860 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

51 094 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 523 000

73

Tilskudd

2 253 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

28 092 000

22

Norskprøver for voksne innvandrere

12 933 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 648 676 000

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

1

Driftsutgifter

6 644 000

1533

Sametinget

50

Sametinget

259 460 000

54

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

1534

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 800 000

51

Divvun

5 419 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

5 330 000

1535

Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 319 000

1536

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 378 000

1540

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres

5 800 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 751 000

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

330 500 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 200 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

13 000 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

48 000 000

Totale utgifter

21 353 303 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

122 136 000

2

Gebyr for nødvisum

120 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 432 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

772 156 000

5

Refusjonsinntekter

10 650 000

6

Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter

6 741 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

31 800 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

87 472 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

19 024 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

96 567 000

4533

Sametinget

51

Avkastning av Samefolkets fond

2 535 000

4540

Nasjonale minoriteter

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 550 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

13 000 000

11

Tilfeldige inntekter

8 000 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

5613

80

Renter fra SIVA SF

29 600 000

Renter

5615

80

Husbanken

3 601 000 000

Renter

4 825 283 000

Totale inntekter

Relaterte forslag