Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2012 21:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1400

Miljøverndepartementet

1

Driftsutgifter

255 387 000

21

Spesielle driftsutgifter

105 203 000

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres

37 000 000

62

Den naturlige skolesekken

3 500 000

65

Groruddalen, kan overføres

32 000 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

51 213 000

71

Internasjonale organisasjoner

50 783 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

31 150 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning

11 539 000

81

Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres

14 557 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

176 671 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

163 998 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

190 718 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning

6 564 000

54

Artsprosjektet mv.

30 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

29 288 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

14 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

9 114 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 100 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

9 800 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

28 500 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter

134 207 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 297 000

30

Tiltak i verneområder, kan overføres

65 693 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

1

Driftsutgifter

212 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

167 827 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

173 500 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

44 080 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

9 600 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

222 000 000

35

Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres

231 091 000

60

Tilskudd til lokalt utviklingsfond

6 000 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

30 500 000

71

Forvaltningstiltak i verdensarvsområder, kan overføres

16 600 000

72

Erstatninger for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

150 755 000

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres

64 600 000

74

Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres

21 693 000

75

Internasjonale avtaler og medlemskap

1 144 000

76

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres

43 700 000

78

Friluftsområder, interkommunale friluftsråd og landsomfattende samarbeidsorgan for friluftsliv, kan overføres

66 595 000

81

Verdiskapingsprogrammet for naturarven, kan overføres, kan nyttes under post 21

15 330 000

82

Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

33 089 000

83

Naturfaglige organisasjoner

3 673 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

126 029 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73

36 935 000

50

Tilskudd til Samisk kultur minnearbeid

3 195 000

72

Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21

265 362 000

73

Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

10 953 000

74

Fartøyvern, kan overføres

48 712 000

75

Internasjonalt samarbeid, kan overføres

1 100 000

77

Verdiskapingsarbeid på kultur minneområdet, kan overføres, kan nyttes under post 21

8 264 000

78

Tilskudd til sikring og forvaltning av arkeologiske kulturminner, kan overføres, kan nyttes under post 21

8 500 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

61 440 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

370 594 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 473 000

22

Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

2 025 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

17 162 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

26 250 000

71

Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og informasjon og kompetanseformidling om produksjon og forbruk

2 188 000

74

Miljømerking, miljøvennlig forbruk og forbruksinformasjon

1 120 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

281 320 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

50 000 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

14 837 000

1445

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

4 132 000

1447

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter

14 000 000

1448

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

12 512 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

224 504 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

450 890 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

45 600 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

195 712 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 124 000

50

Stipend

498 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

12 320 000

1474

Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

4 253 000

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70

20 000 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50

13 000 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 054 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 039 090 000

3 Avskrivninger

12 538 000

4 Renter av statens kapital

2 372 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 000 000

Totale utgifter

5 452 678 000

Inntekter

4400

Miljøverndepartementet

2

Ymse inntekter

370 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 523 000

4426

Statens naturoppsyn

1

Oppdrag og andre ymse inntekter

664 000

4427

Direktoratet for naturforvaltning

1

Ymse inntekter

642 000

9

Internasjonale oppdrag

13 250 000

54

Gebyrer

4 298 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

3 700 000

9

Internasjonale oppdrag

1 100 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

2

Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter

2 161 000

4

Gebyrer

35 259 000

5

Leieinntekter

354 000

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger

22 000 000

7

Gebyrinntekter (Kvotesystemet)

10 600 000

9

Internasjonale oppdrag

6 155 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

59 000 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

604 000 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

9 699 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

53 456 000

21

Inntekter, Antarktis

11 940 000

Totale inntekter

840 171 000

Relaterte forslag