Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

163 978 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 859 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 720 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

287 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

103 049 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 375 767 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 251 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

239 472 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner

39 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 298 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk

7 927 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

30 205 000

1140

Høstbare viltressurser - forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

1

Driftsutgifter

14 904 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 868 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

35 278 000

1141

Høstbare viltressurser - jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

3 625 000

75

Organisasjoner - høstbare viltressurser

6 889 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

240 662 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 051 000

50

Arealressurskart

7 630 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

174 945 000

70

Tilskudd til fjellstuer

816 000

71

Tiltak for bærekraftig reindrift, kan overføres

4 500 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

492 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

76

Tilskudd til oppkjøp av melkekvoter

188 500 000

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

350 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade - erstatninger, overslagsbevilgning

159 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

4 968 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

71 174 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

44 690 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 400 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 295 553 000

70

Markedstiltak, kan overføres

273 145 000

71

Tilskudd ved avviklingssvikt, overslagsbevilgning

46 500 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 896 050 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 566 800 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

291 309 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 553 145 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

42 400 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

95 800 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

4 000 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 038 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 030 000

Totale utgifter

20 531 887 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

129 000

30

Husleie

999 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

199 223 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

6 074 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

19 052 000

4141

Høstbare viltressurser

1

Jegerprøve, gebyr m.m.

3 625 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

45 510 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

50 000

Totale inntekter

274 662 000

Relaterte forslag