Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:15

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

444 921 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

72 741 000

22

Nukleære utredninger og prosjektledelse, kan overføres

10 290 000

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv.

50 000 000

31

Miljøtiltak Svea og Lunckefjell, kan overføres

412 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

45 550 000

71

Miljøtiltak Raufoss

2 100 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

4 000 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap Norge

31 600 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

6 150 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 300 000

76

Tilskudd til Standard Norge

37 450 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

13 100 000

80

Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

480 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

9 200 000

82

Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer

350 000 000

83

Tilskudd til Senter for hav og Arktis

5 300 000

85

Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning

5 960 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

123 741 000

21

Spesielle driftsutgifter

100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

54 069 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

396 567 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 323 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

178 800 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

189 876 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 781 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 000 000

80

Geoparker

3 000 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

60 150 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

8 700 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

9 250 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Driftsutgifter

44 695 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

247 023 000

30

Opprydding Søve

22 200 000

908

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, kan nyttes under kap. 907, post 1

314 300 000

71

Tilskudd til sikring av atomanlegg

35 000 000

72

Lån til flytting av laboratorier og infrastruktur

40 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 386 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

441 316 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

121 129 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

34 756 000

913

Dagligvaretilsynet

1

Driftsutgifter

6 500 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

11 123 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

89 728 000

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres

31 500 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

262 000 000

71

Internasjonal romvirksomhet

510 200 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

22 200 000

73

EUs romprogrammer

594 000 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

85 000 000

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres

11 000 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

24 800 000

930

Design og arkitektur Norge

70

Tilskudd

67 000 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

279 458 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

8 121 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 739 000

70

Eksportfremmetiltak

75 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

21 300 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

22 677 000

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

245 000 000

54

Risikokapital, Investinor AS

50 000 000

70

Forvaltningskostnader for særskilte oppdrag

8 000 000

71

Tilskudd til drift av Gruve 7, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

40 000 000

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, Mantena AS

79 900 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

36 010 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

852 500 000

70

Basiskostnader

172 131 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

119 400 000

72

Innovasjonskontrakter, kan overføres

325 500 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

473 700 000

75

Grønn plattform, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76

102 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

577 800 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 500 000

79

Tilskudd til kondemneringsordning for skip

146 500 000

80

Næringstiltak på Svalbard

2 050 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

38 163 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

138 500 000

2429

Eksportkredittordningen

70

Tilskudd til Eksportkreditt Norge AS

121 182 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-211 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

211 000 000

0

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning

for re-forsikring av kredittforsikring

6 500 000

Totale utgifter

18 481 060 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

200 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

7 805 000

86

Tvangsmulkt

10 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

26 224 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

25 275 000

4

Oppdragsinntekter

100 000

86

Overtredelsesgebyr

50 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

49 750 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

520 992 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

32 169 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

72 829 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

799 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

1 000 000

3907

Norsk nukleær dekommisjonering

1

Innbetaling fra Institutt for energiteknikk

8 500 000

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

1

Tilbakeføring av tilskudd

5 150 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

223 432 000

2

Maritime personellsertifikater

29 085 000

3

Diverse inntekter

450 000

4

Gebyrer for skip i NIS

56 045 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

3911

Konkurransetilsynet

3

Refusjoner og andre inntekter

200 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

3912

Klagenemndssekretariatet

1

Klagegebyr

899 000

2

Refusjoner og andre inntekter

200 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

4 495 000

2

Inntekter knyttet til NPI

5 095 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

106 904 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

749 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

70

Låneprovisjoner

70 000 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

5329

Eksportkredittordningen

70

Gebyrer m.m.

30 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

21 000 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

2 000 000

73

Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

118 000 000

5612

Renter fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

80

Renter

3 600 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

15 550 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 300 000 000

Totale inntekter

2 755 657 000

Relaterte forslag