Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2020 15:17

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

990 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

139 900 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

10 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

200 300 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

16 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 500 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

417 686 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

111 795 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 500 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

425 378 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 800 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Driftsutgifter

842 306 000

22

Opplæringskontoret OK stat

7 394 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 100 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 593 275 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

136 200 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

7 045 422 000

21

Spesielle driftsutgifter

199 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

346 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

96 706 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

91 200 000

70

Tilskudd

5 700 000

1619

Skatteklagenemnda

1

Driftsutgifter

71 213 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

611 820 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 640 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 400 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

28 950 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 250 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

8 392 600 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

21

Spesielle driftsutgifter

130 000 000

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

300 000 000

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

3 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 160 900 000

Totale utgifter

63 870 135 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

6 000 000

3

Leieinntekter

1 100 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

400 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

12 588 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

1

Økonomitjenester

144 000 000

2

Opplæringskontoret OK stat

11 300 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

5 493 000

2

Andre inntekter

1 698 000

4

Diverse refusjoner

1 099 000

5

Refusjon fra Avinor AS

25 875 000

85

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

17 200 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

58 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

123 500 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

3 596 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 630 000 000

87

Trafikantsanksjoner

60 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

230 000 000

89

Overtredelsesgebyr

5 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

260 634 000

85

Tvangsmulkt

15 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

18 600 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 606 000 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

697 200 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

787 900 000

83

Av alminnelige fordringer

125 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

223 500 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

89

Garantiprovisjon

64 000 000

Totale inntekter

24 960 883 000

Relaterte forslag