Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2020 19:12

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

305 591 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 004 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 029 000

50

Norges forskningsråd

7 397 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

6 035 134 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

992 285 000

62

Kommunale innvandrertiltak

250 006 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 357 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

173 748 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

16 992 000

73

Tilskudd

31 258 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

82 343 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 463 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 060 508 000

61

Kompetansekartlegging i mottak før bosetting

546 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 062 635 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

575 789 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

13 845 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 751 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

56 199 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

149 329 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

50 800 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 480 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres

51 205 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

18 448 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

55 400 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

35 047 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

278 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

15 881 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

415 069 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

83 138 000

23

Husleie for fellesarealer m.m.

118 332 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 115 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

66 362 000

50

Forskningsprogrammer

53 253 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 090 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

780 770 000

62

Kompetansepiloter, kan overføres

16 920 000

63

Interreg og Arktis 2030

104 548 000

65

Omstilling

99 046 000

74

Klynger og innovasjon

219 665 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

31 858 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

32 949 000

73

Merkur, kan overføres

61 310 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

539 013 000

51

Divvun

7 621 000

55

Samisk høgskole

5 502 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

6 258 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 861 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 135 000

60

Rom, kan overføres

3 729 000

70

Nasjonale minoriteter

7 989 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

9 480 000

73

Kvensk språk og kultur

10 836 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 473 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres

5 188 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 044 608 000

76

Utleieboliger, kan overføres

239 727 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

11 588 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

50 480 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

35 933 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

103 618 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

43 779 000

590

Planlegging og byutvikling

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

65 195 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

20 160 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 910 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

916 328 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45

267 332 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

17 161 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

362 066 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 270 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

72 541 000

71

Tap på lån

11 000 000

72

Rentestøtte

2 100 000

Totale utgifter

19 478 051 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

11 582 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

21 151 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 170 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

49 924 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

264 656 000

5

Refusjonsinntekter

4 616 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

22 624 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

13 191 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

26 783 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 861 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 820 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

110 000

4

Gebyrer

38 959 000

3595

Statens kartverk

1

Gebyrinntekter tinglysing

447 300 000

2

Salg og abonnement m.m.

161 925 000

3

Samfinansiering

210 562 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

10 135 000

11

Diverse inntekter

76 368 000

5615

Husbanken

80

Renter

1 820 000 000

Totale inntekter

3 185 737 000

Relaterte forslag