Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2020 16:41

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2021 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

395 075 000

21

Spesielle driftsutgifter

17 143 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 096 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

233 782 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

357 094 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

208 305 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

72 807 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

16 037 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

143 419 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 019 000

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

100 838 000

71

Det europeiske Wergelandsenteret

11 084 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 970 000

21

Spesielle driftsutgifter

112 446 000

60

Tilskudd til landslinjer

243 207 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

87 660 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

36 265 000

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

15 480 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

9 185 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

302 816 000

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

691 500 000

74

Prosjekttilskudd

6 739 000

75

Grunntilskudd

95 942 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 562 093 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 600 858 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 826 000

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

61 919 000

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

40 529 000

71

Tilskudd til vitensentre

88 802 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

43 502 000

78

Tilskudd

186 434 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

3 154 601 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 718 569 000

72

Diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, overslagsbevilgning

161 878 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

128 845 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

22 133 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

365 466 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

42 046 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

30 104 000

78

Kompletterende undervisning

24 772 000

79

Toppidrett

77 403 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 190 000

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

83 337 000

84

Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen

3 000 000

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19

40 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

648 213 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 995 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 678 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

469 691 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

144 549 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

17 342 000

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

72 233 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 025 451 000

61

Utviklingsmidler til fagskoler

44 543 000

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 692 000

242

Norges grønne fagskole - Vea

1

Driftsutgifter

30 425 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 307 000

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter

15 714 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

987 051 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 549 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

708 000

254

Studieforbund mv.

70

Tilskudd til studieforbund

68 920 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

3 510 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

119 365 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 042 000

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd, kan overføres

376 134 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

159 707 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

38 808 991 000

70

Private høyskoler

1 901 329 000

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

123 380 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

803 507 000

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Driftsutgifter

170 451 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Virksomhetskostnader

157 375 000

51

Tiltak for internasjonalisering

236 190 000

52

Tiltak for høyere utdanning

282 703 000

273

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

213 101 000

274

Universitetssenteret på Svalbard

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

36 322 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

186 958 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

130 000 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

97 843 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

19 424 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 756 471 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 885 791 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

784 695 000

55

Virksomhetskostnader

795 599 000

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

194 982 000

287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

223 756 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

49 295 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

327 390 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 529 593 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

827 055 000

75

UNESCO-kontingent

24 303 000

76

UNESCO-formål

4 240 000

289

Vitenskapelige priser

51

Holbergprisen

17 341 000

71

Abelprisen

16 288 000

72

Kavliprisen

11 340 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til næringsrettet forskning

1 661 331 000

51

Tilskudd til marin forskning

405 680 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

604 572 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

427 383 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

203 930 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

180 247 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

160 762 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

31 800 000

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

69 134 000

72

Tilskudd til Nofima AS

101 101 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

231 235 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

193 568 000

54

Næringsrettet matforskning m.m.

169 830 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overføres

2 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter

399 680 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 000 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 815 409 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

3 669 245 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

578 232 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

602 555 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

956 359 000

74

Tap på utlån

415 500 000

Totale utgifter

88 539 211 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

13 962 000

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

15 614 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

12 495 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

35 984 000

2

Salgsinntekter mv.

11 064 000

3242

Norges grønne fagskole - Vea

2

Salgsinntekter mv.

5 004 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 307 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

8 643 000

2

Salgsinntekter mv.

388 000

3271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

633 000

3275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

1

Inntekter fra oppdrag

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

14 582 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

441 520 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

160 962 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

13 000 000

29

Termingebyrer

3 077 000

89

Purregebyrer

103 570 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

2 509 820 000

Totale inntekter

3 351 645 000

Relaterte forslag