Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2020 16:42

Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1137

Forsking og innovasjon:

54

Næringsretta matforsking m.m., blir auka med

5 000 000

frå kr 170 000 000 til kr 175 000 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter, forhøyes med

790 000

fra kr 145 726 000 til kr 146 516 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 781 000

fra kr 13 629 000 til kr 10 848 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 370 000

fra kr 19 614 000 til kr 23 984 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

6 133 000

fra kr 80 107 000 til kr 73 974 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, nedsettes med

7 179 000

fra kr 52 343 000 til kr 45 164 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

13 296 000

fra kr 165 704 000 til kr 179 000 000

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk, nedsettes med

1 355 000

fra kr 8 967 000 til kr 7 612 000

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring, nedsettes med

4 260 000

fra kr 671 000 000 til kr 666 740 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

71

Tilskudd til vitensentre, forhøyes med

18 600 000

fra kr 82 705 000 til kr 101 305 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

243 574 000

fra kr 2 874 145 000 til kr 3 117 719 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

42 368 000

fra kr 1 678 750 000 til kr 1 721 118 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

16 902 000

fra kr 169 916 000 til kr 153 014 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 882 000

fra kr 124 389 000 til kr 116 507 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 911 000

fra kr 23 235 000 til kr 16 324 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

19 378 000

fra kr 347 299 000 til kr 366 677 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

781 000

fra kr 41 071 000 til kr 41 852 000

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 199 000

fra kr 28 288 000 til kr 29 487 000

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling for SFO i forbindelse med stenging av skole og SFO, nedsettes med

3 500 000

fra kr 15 000 000 til kr 11 500 000

85 (NY)

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19, bevilges med

50 000 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 695 000

fra kr 678 276 000 til kr 676 581 000

231

Barnehager

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage, nedsettes med

853 000

fra kr 111 210 000 til kr 110 357 000

253

Folkehøgskoler

70

Tilskudd til folkehøgskoler, forhøyes med

10 000 000

fra kr 1 013 066 000 til kr 1 023 066 000

73 (NY)

Ettergivelse av utlån til Raulandsakademiet AS, bevilges med

400 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

77

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre, forhøyes med

1 500 000

fra kr 97 711 000 til kr 99 211 000

256

Kompetanse Norge

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

2 900 000

fra kr 8 814 000 til kr 5 914 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

35 779 000

fra kr 37 217 256 000 til kr 37 181 477 000

70

Private høyskoler, forhøyes med

40 779 000

fra kr 1 686 038 000 til kr 1 726 817 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, nedsettes med

153 304 000

fra kr 801 408 000 til kr 648 104 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, nedsettes med

8 887 000

fra kr 636 995 000 til kr 628 108 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, nedsettes med

332 000

fra kr 194 518 000 til kr 194 186 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

7 972 000

fra kr 175 355 000 til kr 183 327 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

6 718 000

fra kr 309 226 000 til kr 315 944 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, forhøyes med

117 118 000

fra kr 2 677 801 000 til kr 2 794 919 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, forhøyes med

29 015 000

fra kr 733 245 000 til kr 762 260 000

923

Havforskingsinstituttet

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir redusert med

9 500 000

frå kr 204 500 000 til kr 195 000 000

926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

37 000 000

frå kr 88 000 000 til kr 125 000 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

2 100 000

frå kr 107 000 000 til kr 104 900 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

610 000 000

fra kr 8 591 047 000 til kr 7 981 047 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

183 889 000

fra kr 695 412 000 til kr 511 523 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

79 565 000

fra kr 1 140 105 000 til kr 1 219 670 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, nedsettes med

20 265 000

fra kr 936 469 000 til kr 916 204 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 083 347 000

fra kr 34 178 819 000 til kr 32 095 472 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

2

Salgsinntekter mv., nedsettes med

1 295 000

fra kr 1 295 000 til kr 0

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

4 376 000

fra kr 18 034 000 til kr 13 658 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter fra oppdrag, nedsettes med

2 900 000

fra kr 8 425 000 til kr 5 525 000

3926

Havforskingsinstituttet, forskingsfartøy

1

Oppdragsinntekter, blir auka med

37 000 000

frå kr 88 150 000 til kr 125 150 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 412 000

fra kr 21 900 000 til kr 20 488 000

29

Termingebyrer, nedsettes med

510 000

fra kr 3 429 000 til kr 2 919 000

89

Purregebyrer, nedsettes med

13 603 000

fra kr 104 616 000 til kr 91 013 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

51 019 000

fra kr 11 513 556 000 til kr 11 462 537 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend, nedsettes med

560 402 000

fra kr 7 272 718 000 til kr 6 712 316 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, forhøyes med

242 013 000

fra kr 4 352 912 000 til kr 4 594 925 000