Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2012 19:48

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

186 088 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

35 171 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 419 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

54 863 000

70

Tilskudd, kan overføres

14 781 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter

604 896 000

21

Spesielle driftsutgifter

578 641 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 417 000

711

Ernæring og mattrygghet

1

Driftsutgifter

20 458 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

11 824 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 074 000

74

Skolefrukt, kan overføres

18 984 000

712

Bioteknologinemnda

1

Driftsutgifter

8 720 000

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

77 130 000

21

Spesielle driftsutgifter

44 264 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

1

Driftsutgifter

41 875 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

96 498 000

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

15 957 000

70

Andre tilskudd, kan overføres

105 271 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

78 107 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

6 459 000

70

Smittevern mv., kan overføres

16 998 000

73

Fysisk aktivitet, kan overføres

34 575 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

14 098 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

985 176 000

21

Spesielle driftsutgifter

168 311 000

22

Elektroniske resepter, kan overføres

44 783 000

70

Refusjon helsehjelp i utlandet

24 000 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

91 686 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 390 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

147 477 000

70

Advokatutgifter

32 904 000

71

Særskilte tilskudd

76 916 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter

48 043 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

1

Driftsutgifter

37 159 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

165 147 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter

8 125 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter

3 199 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

58 831 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 891 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

372 058 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

47 683 089 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

16 738 286 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

12 663 461 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 225 820 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

16 563 768 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 134 246 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

945 952 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

530 975 000

82

Investeringslån, kan overføres

2 009 931 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

83 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

17 828 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

111 936 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

9 447 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

17 112 000

734

Særskilte tilskudd til psykiske helse- og rustiltak

1

Driftsutgifter Kontrollkommisjonene

39 135 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 798 000

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 329 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

71 878 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

45 987 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

227 716 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 320 000

70

Tilskudd

63 003 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

127 045 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

202 215 000

61

Vertskommuner

952 588 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

254 800 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

87 129 000

67

Utviklingstiltak

111 087 000

71

Frivillig arbeid mv.

31 245 000

72

Landsbystiftelsen

67 778 000

73

Særlige omsorgsbehov

21 060 000

75

Andre kompetansetiltak

9 872 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

13 833 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

29 561 000

50

Samisk helse

6 036 000

60

Forebyggende helsetjenester

57 225 000

61

Fengselshelsetjeneste

130 858 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

270 192 000

63

Allmennlegetjenester

123 144 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

44 657 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 254 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

26 675 000

74

Stiftelsen Amathea

15 868 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

60 199 000

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

86 029 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

176 148 000

72

Kompetansesentra mv.

87 287 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 118 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres

226 179 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres

377 758 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres

107 482 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

32 918 000

70

Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21

3 511 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

19 674 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

143 808 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

302 518 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

63 828 000

70

Norsk Helsenett SF

79 727 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

64 675 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

17 029 000

70

Tilskudd

34 787 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

28 471 000

61

Turnustjeneste

129 138 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

28 912 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 619 000 000

71

Psykologhjelp

220 500 000

72

Tannlegehjelp

1 850 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

639 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 481 000 000

71

Legeerklæringer

5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 724 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 149 000 000

71

Egenandelstak 2

167 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

290 000 000

70

Allmennlegehjelp

3 941 200 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 765 500 000

72

Jordmorhjelp

50 000 000

73

Kiropraktorbehandling

138 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

97 000 000

2756

Helsehjelp i utlandet

70

Helsehjelp i utlandet

10 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

230 000 000

Totale utgifter

146 709 199 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

2

Diverse inntekter

192 030 000

3

Vaksinesalg

99 300 000

3711

Ernæring og mattrygghet

2

Diverse inntekter

407 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

41 061 000

4

Gebyrinntekter

4 334 000

5

Oppdragsinntekter

5 529 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

2

Diverse inntekter

3 427 000

3718

Rusmiddelforebygging

4

Gebyrinntekter

1 652 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

2 643 000

3

Refusjon helsehjelp i utlandet

24 000 000

4

Gebyrinntekter

3 131 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 281 000

50

Premie fra private

17 900 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

4

Gebyrinntekter

28 040 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2

Diverse inntekter

136 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

447 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

186 000 000

86

Driftskreditter

370 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

2 170 000

4

Registreringsgebyr

120 355 000

6

Refusjonsgebyr

2 733 000

Totale inntekter

1 553 629 000

Relaterte forslag