Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgande endringar.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2019 10:37

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forsking mv.

70

Tilskott, blir redusert med

1 000 000

frå kr 26 730 000 til kr 25 730 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

294 000 000

frå kr 352 500 000 til kr 58 500 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir redusert med

10 150 000

frå kr 11 844 068 000 til kr 11 833 918 000

22

Forskings- og utgreiingsverksemd, blir redusert med

2 550 000

frå kr 57 185 000 til kr 54 635 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

64 000 000

frå kr 4 970 000 000 til kr 4 906 000 000

22

Sluttoppgjer, overslagsløyving, blir auka med

41 000 000

frå kr -1 649 000 000 til kr -1 608 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 176 000 000 til kr 169 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 32 000 000 til kr 34 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

1 700 000 000

frå kr 10 100 000 000 til kr 11 800 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

6 000 000

frå kr 91 000 000 til kr 85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

36 000 000

frå kr 206 000 000 til kr 170 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

4 500 000

frå kr 7 095 545 000 til 7 091 045 000

78

Tilskott til arbeids- og utdanningsreiser, blir auka med

4 500 000

frå kr 68 120 000 til kr 72 620 000

635

Venteløn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 12 000 000 til kr 11 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, kan overførast, blir auka med

675 000

frå kr 693 003 000 til kr 693 678 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombod, blir auka med

2 200 000

frå kr 11 800 000 til kr 14 000 000

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

600 000

frå kr 29 400 000 til kr 30 000 000

648

Arbeidsretten, Riksmeklaren mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 1, blir redusert med

600 000

frå kr 1 600 000 til kr 1 000 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 58 000 000 til kr 57 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 160 000 000 til kr 163 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir auka med

1 000 000

frå kr 39 000 000 til kr 40 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 2 480 000 000 til kr 2 490 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 320 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-657 695 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

448 822 000

3. Avskrivingar

130 606 000

4. Renter av statens kapital

207 000

5. Til investeringsføremål

55 645 000

6. Til reguleringsfond

5 000 000

-17 415 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

160 000 000

frå kr 9 200 000 000 til kr 9 040 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir auka med

100 000 000

frå kr 845 000 000 til kr 945 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

72

Stønad til barnetilsyn til einsleg mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 147 000 000 til kr 132 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 72 000 000 til kr 65 000 000

76

Bidragsforskott, blir redusert med

5 000 000

frå kr 720 000 000 til kr 715 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir auka med

260 000 000

frå kr 37 300 000 000 til kr 37 560 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 380 000 000 til kr 1 390 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

51 500 000

frå kr 946 500 000 til kr 895 000 000

76

Tilskott til ekspertbistand og kompetansetiltak for sjukmelde, kan overførast, blir redusert med

53 500 000

frå kr 102 000 000 til kr 48 500 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 182 000 000 til kr 172 000 000

72

Legeerklæringar, blir redusert med

5 000 000

frå kr 390 000 000 til kr 385 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

300 000 000

frå kr 94 490 000 000 til kr 94 790 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 70 000 000 til kr 68 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgiving, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 43 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 740 000 000 til kr 1 720 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 540 000 000 til kr 1 550 000 000

72

Stønad til servicehund, blir redusert med

645 000

frå kr 5 145 000 til kr 4 500 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir auka med

3 000 000

frå kr 126 000 000 til kr 129 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med

130 000 000

frå kr 3 340 000 000 til kr 3 470 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

5 000 000

frå kr 310 000 000 til kr 305 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med

30 000 000

frå kr 1 570 000 000 til kr 1 600 000 000

78

Høyreapparat, blir auka med

20 000 000

frå kr 710 000 000 til kr 730 000 000

79

Aktivitetshjelpemiddel for personar over 26 år, blir auka med

645 000

frå kr 65 450 000 til kr 66 095 000

2670

Alderdom

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

90 000 000

frå kr 147 550 000 000 til kr 147 640 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

150 000 000

frå kr 2 740 000 000 til kr 2 590 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 6 180 000 000 til kr 6 190 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

15 000 000

frå kr 1 090 000 000 til kr 1 105 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

15 000 000

frå kr 810 000 000 til kr 825 000 000

74

Utdanningsstønad, blir redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 205 000 000 til kr 210 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

4

Tolketenester, blir auka med

1 850 000

frå kr 2 655 000 til kr 4 505 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir auka med

2 000 000

frå kr 28 000 000 til kr 30 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir redusert med

800 000 000

frå kr 11 100 000 000 til kr 10 300 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

7 500 000

frå kr 200 000 til kr 7 700 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyr, blir redusert med

2 700 000

frå kr 7 006 000 til kr 4 306 000

5

Tvangsmulkt, blir auka med

5 465 000

frå kr 2 535 000 til kr 8 000 000

(NY)

6

Refusjonar, blir løyva med

2 400 000

7

Byggesakshandsaming, gebyr, blir redusert med

1 725 000

frå kr 22 725 000 til kr 21 000 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombod, blir auka med

910 000

frå kr 13 090 000 til kr 14 000 000

(NY)

9

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

33 000 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, blir auka med

9 200 000

frå kr 71 170 000 til kr 80 370 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, blir redusert med

5 500 000

frå kr 122 120 000 til kr 116 620 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir redusert med

110 000 000

frå kr 1 048 000 000 til kr 938 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

3 972 000

frå kr 774 500 000 til kr 770 528 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir redusert med

20 000 000

frå kr 235 000 000 til kr 215 000 000

80

Renter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir auka med

48 000 000

frå kr 1 205 000 000 til kr 1 253 000 000

87

Diverse inntekter, blir redusert med

1 150 000

frå kr 19 200 000 til kr 18 050 000

88

Hjelpemiddelsentralar mv., blir auka med

7 000 000

frå kr 68 000 000 til kr 75 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir redusert med

25 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 175 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir auka med

10 000 000

frå kr 13 000 000 til kr 23 000 000