Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2019 13:07

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

80 000 000

fra kr 480 581 000 til kr 560 581 000

703

Internasjonalt samarbeid

71

Internasjonale organisasjoner, forhøyes med

10 400 000

fra kr 43 717 000 til kr 54 117 000

704

Helsearkivet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 47 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

1 451 000

fra kr 348 575 000 til kr 350 026 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

610 000 000

fra kr 54 218 938 000 til kr 54 828 938 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 19 008 421 000 til kr 19 038 421 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

60 000 000

fra kr 14 442 445 000 til kr 14 502 445 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

41 925 000

fra kr 37 846 228 000 til kr 37 804 303 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, forhøyes med

92 000 000

fra kr 3 007 612 000 til kr 3 099 612 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, forhøyes med

60 000 000

fra kr 7 030 632 000 til kr 7 090 632 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, forhøyes med

11 400 000

fra kr 81 000 000 til kr 92 400 000

86

Driftskreditter, nedsettes med

1 200 000 000

fra kr 2 159 000 000 til kr 959 000 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

25 400 000

fra kr 85 612 000 til kr 111 012 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

43 000 000

fra kr 48 000 000 til kr 5 000 000

740

Helsedirektoratet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

6 900 000

fra kr 1 231 628 000 til kr 1 224 728 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

9 000 000

fra kr 35 421 000 til kr 26 421 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

71

Særskilte tilskudd, forhøyes med

50 000 000

fra kr 10 304 000 til kr 60 304 000

746

Statens legemiddelverk

01

Driftsutgifter, nedsettes med

5 600 000

fra kr 296 816 000 til kr 291 216 000

748

Statens helsetilsyn

01

Driftsutgifter, nedsettes med

1 158 000

fra kr 155 452 000 til kr 154 294 000

761

Omsorgstjeneste

64

Kompensasjon for renter og avdrag, nedsettes med

40 900 000

fra kr 876 900 000 til kr 836 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

41 500 000

fra kr 1 346 050 000 til kr 1 387 550 000

73

Særlige omsorgsbehov, nedsettes med

3 000 000

fra kr 54 375 000 til kr 51 375 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med

5 700 000

fra kr 115 288 000 til kr 109 588 000

61

Fengselshelsetjeneste, nedsettes med

13 700 000

fra kr 179 149 000 til kr 165 449 000

63

Allmennlegetjenester, kan overføres, forhøyes med

53 400 000

fra kr 210 723 000 til kr 264 123 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med

3 600 000

fra kr 119 123 000 til kr 115 523 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med

3 600 000

fra kr 216 439 000 til kr 220 039 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

3 900 000

fra kr 73 570 000 til kr 69 670 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 500 000

fra kr 106 234 000 til kr 107 734 000

61

Tilskudd til kommuner, nedsettes med

1 500 000

fra kr 142 708 000 til kr 141 208 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

50 000 000

fra kr 2 140 000 000 til kr 2 190 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

12 000 000

fra kr 313 000 000 til kr 325 000 000

72

Tannbehandling, forhøyes med

30 000 000

fra kr 2 200 000 000 til kr 2 230 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, forhøyes med

300 000 000

fra kr 9 390 000 000 til kr 9 690 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med

20 000 000

fra kr 2 010 000 000 til kr 2 030 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

11 000 000

fra kr 995 000 000 til kr 984 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

147 200 000

fra kr 5 150 000 000 til kr 5 297 200 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

23 500 000

fra kr 1 225 000 000 til kr 1 248 500 000

72

Jordmorhjelp, forhøyes med

1 000 000

fra kr 63 000 000 til kr 64 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

5 000 000

fra kr 179 000 000 til kr 184 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med

17 000 000

fra kr 168 000 000 til kr 185 000 000

2756

Andre helsetjenester

71

Helsetjenester i utlandet mv., forhøyes med

45 500 000

fra kr 400 000 000 til kr 445 500 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

130 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 350 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

30 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 220 000 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

02

Diverse inntekter, forhøyes med

70 000 000

fra kr 200 097 000 til kr 270 097 000

3704

Helsearkivet

02

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 1 000 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, forhøyes med

18 500 000

fra kr 264 000 000 til kr 282 500 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, forhøyes med

10 400 000

fra kr 525 000 000 til kr 535 400 000

3740

Helsedirektoratet

02

Diverse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 19 582 000 til kr 17 582 000

04

Gebyrinntekter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 46 152 000 til kr 41 152 000

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 75 000 000 til kr 55 000 000

3746

Statens legemiddelverk

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

34 000 000

fra kr 92 193 000 til kr 58 193 000

3748

Statens helsetilsyn

02

Diverse inntekter, nedsettes med

1 158 000

fra kr 1 558 000 til kr 400 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift, nedsettes med

3 770 000

fra kr 3 770 000 til kr 0

75

Sektoravgift tobakk, nedsettes med

8 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 7 000 000