Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2019 19:54

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

176 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 210 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 290 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 685 000 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

4 540 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

8 168 000

76

Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

14 220 000

79

Til disposisjon

9 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

194 500 000

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

26 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

187 800 000

51

Fond for lyd og bilde

43 960 000

55

Norsk kulturfond

1 008 060 000

321

Kunstnerformål

71

Statsstipend

10 410 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

208 680 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

154 780 000

75

Vederlagsordninger, kan overføres

220 120 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

23 750 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 470 000

50

Kunst i offentlige rom

12 500 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

294 600 000

78

Ymse faste tiltak

3 960 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

99 135 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 190 000

22

Forsvarets musikk

48 750 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

22 200 000

70

Nasjonale institusjoner

1 548 890 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

819 230 000

73

Region- og distriktsopera

64 870 000

78

Ymse faste tiltak

329 569 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

74 550 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 300 000

52

Norges forskningsråd

14 155 000

71

Kultur som næring

65 940 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 860 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

40 000 000

78

Ymse faste tiltak

52 220 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

11 600 000

82

Nobels Fredssenter

32 890 000

86

Talentutvikling

39 250 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

722 180 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 055 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 800 000

73

Språkorganisasjoner

32 310 000

74

Det Norske Samlaget

19 195 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

11 830 000

78

Ymse faste tiltak

63 475 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 055 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Driftsutgifter

79 350 000

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

3 710 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

6 100 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 080 525 000

78

Ymse faste tiltak

128 520 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

392 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 582 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 200 000

78

Ymse faste tiltak

12 015 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter

115 150 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 540 000

50

Filmfondet

527 160 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

71 360 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

110 210 000

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

18 670 000

78

Ymse faste tiltak

9 170 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter

53 220 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 420 000

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

135 000 000

71

Mediestøtte

415 230 000

73

Medieforskning

22 706 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

20 400 000

79

Norsk rikskringkasting AS - NRK

6 413 342 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

50 500 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

86 120 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 780 000

880

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke

2 198 279 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

104 622 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

414 915 000

75

Tilskudd til private kirkebygg

5 135 000

78

Ymse faste tiltak

14 899 000

882

Kirkebygg og gravplasser

60

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres

60 741 000

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

20 000 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

17 890 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

149 268 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 731 000

22

Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overføres

30 371 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

8 600 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

33 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

159 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

57 575 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

63 926 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

15 949 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 232 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

63 690 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

126 362 000

Totale utgifter

23 134 916 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

88 000

3320

Norsk kulturråd

1

Ymse inntekter

4 334 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

139 000

2

Inntekter ved oppdrag

31 832 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

345 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

28 772 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

2 170 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

21 018 000

2

Inntekter ved oppdrag

16 310 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter

30 710 000

2

Leieinntekter m.m.

4 103 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 804 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 104 000

3334

Filmformål m.m.

1

Ymse inntekter

5 969 000

2

Inntekter ved oppdrag

6 870 000

3335

Medieformål

2

Inntekter ved oppdrag

2 554 000

70

Gebyr

1 400 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr - lotterier

8 253 000

4

Gebyr - stiftelser

163 000

7

Inntekter ved oppdrag

6 988 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

2 721 000

9

Internasjonale oppdrag

3 420 000

Totale inntekter

190 067 000

Relaterte forslag