Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2019 19:54

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

22 260 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

14 240 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

18 465 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

12 785 000

73

Likestillingssentre

15 745 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

48 020 000

800

Barne- og familiedepartementet

1

Driftsutgifter

151 109 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 549 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

23 683 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

101 762 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

104 954 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

31 925 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

11 623 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

11 989 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

5 160 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

24 636 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

353 905 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 902 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

219 201 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

11 000 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 560 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

16 459 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71

36 792 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

8 073 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

42 890 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

358 969 000

62

Utvikling i kommunene

111 842 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

163 088 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

21 393 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

11 739 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 597 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

22 364 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

234 427 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

76 772 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 814 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 116 000

50

Forskning og utvikling

17 411 000

60

Kommunalt barnevern

800 000 000

61

Utvikling i kommunene

53 871 000

62

Tilskudd til barnevernsfaglig videreutdanning, kan nyttes under post 72

25 900 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

37 026 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

121 518 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

3 942 140 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 768 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 772 493 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

373 459 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige

asylsøkere

1

Driftsutgifter

118 729 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og felles funksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter

590 813 000

21

Spesielle driftsutgifter

19 723 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

133 545 000

51

Markedsportaler

20 711 000

862

Stiftelsen Miljømerking i Norge

70

Driftstilskudd

10 915 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 304 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

5 922 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 492 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

6 514 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter

14 361 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

34 078 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 230 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

825 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

485 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

49 000 000

Totale utgifter

50 086 482 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

760 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

16 534 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 484 948 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

113 082 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Diverse inntekter

499 000

Totale inntekter

1 622 146 000

Relaterte forslag