Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2019 20:09

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 179 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

486 537 000

70

Norsk Helsenett SF

152 297 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 666 000

72

Nasjonale e-helseløsninger

490 900 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

25 426 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

4 002 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 926 000

71

Internasjonale organisasjoner

53 017 000

704

Helsearkivet

1

Driftsutgifter

64 590 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 542 000

708

Eldreombud

1

Driftsutgifter

7 000 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

73 326 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

303 925 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

14 944 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

142 324 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

94 813 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

133 966 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 565 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

62 146 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 775 000

70

Tilskudd

60 020 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 401 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

945 110 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

566 434 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

56 113 159 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

19 588 777 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 916 217 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

13 261 484 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

39 960 745 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 145 547 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 234 392 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 378 243 000

81

Protonsenter, kan overføres

26 032 000

82

Investeringslån, kan overføres

5 782 762 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

186 000 000

86

Driftskreditter

4 459 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 755 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

134 432 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

3 340 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

72 707 000

21

Spesielle driftsutgifter

57 335 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 873 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

89 841 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 138 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

94 944 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 222 348 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 441 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

66 915 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

218 255 000

70

Advokatutgifter

47 285 000

71

Særskilte tilskudd

20 634 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

149 132 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 755 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

177 280 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

148 913 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 065 075 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

145 287 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 789 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

308 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 805 000

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

1

Driftsutgifter

110 648 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 127 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 606 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

161 466 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 092 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

192 152 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 449 000

61

Vertskommuner

940 311 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 035 632 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

866 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 518 382 000

67

Utviklingstiltak

66 602 000

68

Kompetanse og innovasjon

404 857 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

403 300 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 969 000

72

Landsbystiftelsen

83 181 000

73

Særlige omsorgsbehov

55 829 000

75

Andre kompetansetiltak

10 942 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

121 632 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

121 061 000

60

Forebyggende helsetjenester

453 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

181 184 000

63

Allmennlegetjenester

322 781 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

4 018 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 040 000

73

Seksuell helse, kan overføres

58 119 000

74

Stiftelsen Amathea

25 228 000

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

129 598 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

238 690 000

62

Rusarbeid, kan overføres

492 460 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

169 297 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

415 935 000

73

Utviklingstiltak mv.

170 503 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 898 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

215 145 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 894 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 601 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

34 912 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

307 346 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

252 167 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

52 978 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

76 044 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

125 686 000

61

Tilskudd til kommuner

132 508 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 745 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 276 700 000

71

Psykologhjelp

336 100 000

72

Tannbehandling

2 200 500 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 147 500 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 332 000 000

71

Legeerklæringer

8 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 110 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 451 274 000

71

Egenandelstak 2

1 039 600 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

454 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 434 911 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 238 200 000

72

Jordmorhjelp

70 000 000

73

Kiropraktorbehandling

199 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

192 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

405 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

245 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

247 000 000

Totale utgifter

221 137 775 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

128 618 000

3704

Helsearkivet

2

Diverse inntekter

3 000 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

95 585 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 477 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

580 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

20 107 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

65 282 000

4

Gebyrinntekter

47 390 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

78 653 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

84 529 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 779 000

50

Premie fra private

17 713 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 406 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

189 747 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

30 805 000

4

Registreringsgebyr

76 917 000

3747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

2

Diverse inntekter

17 463 000

4

Gebyrinntekter

14 966 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 600 000

Totale inntekter

1 728 037 000

Relaterte forslag