Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2019 21:14

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

292 960 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 512 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 530 000

50

Norges forskningsråd

7 210 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

7 545 633 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

1 714 150 000

62

Kommunale innvandrertiltak

225 011 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 284 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

125 443 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

8 103 000

73

Tilskudd

21 414 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 268 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

31 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 234 850 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 012 202 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

643 848 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

22 083 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 632 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

66 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

163 510 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

85 374 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

8 217 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

73 078 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60

21 920 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

36 424 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

28 233 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

285 316 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 625 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

417 296 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

76 599 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

25 326 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 039 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 596 000

50

Forskningsprogrammer

70 632 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 994 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

763 307 000

62

Kompetansepiloter, kan overføres

16 411 000

63

Interreg og Arktis 2030

101 404 000

65

Omstilling

66 000 000

74

Klynger og innovasjon

215 954 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

33 343 000

73

Merkur, kan overføres

59 409 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

512 861 000

51

Divvun

7 428 000

55

Samisk høgskole

5 363 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

6 508 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 789 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 107 000

60

Rom, kan overføres

3 617 000

70

Nasjonale minoriteter

7 257 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

9 186 000

73

Kvensk språk og kultur

10 500 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

14 024 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 25

5 027 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 842 343 000

76

Utleieboliger, kan overføres

445 067 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

11 229 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

50 000 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

30 821 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

105 022 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

51 085 000

590

Planlegging og byutvikling

61

Byvekstavtaler, kan overføres

21 348 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

63 235 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

20 175 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 696 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

913 380 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45

293 827 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

7 636 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

365 288 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 841 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

70 565 000

71

Tap på lån

12 000 000

72

Rentestøtte

3 000 000

Totale utgifter

21 706 627 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

11 223 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

28 055 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

769 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

31 094 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

343 876 000

5

Refusjonsinntekter

7 018 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

21 982 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

20 635 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

113 692 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 789 000

3

Leieinntekter

279 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 915 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

108 000

4

Gebyrer

41 000 000

3595

Statens kartverk

1

Gebyrinntekter tinglysing

450 000 000

2

Salg og abonnement m.m.

149 207 000

3

Samfinansiering

210 324 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

10 743 000

11

Diverse inntekter

61 920 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 386 000 000

Totale inntekter

4 892 629 000

Relaterte forslag