Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2019 21:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_9626285b816fb251aba72c2dceff27d5

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

12 528 000

50

Det kongelige hoff

218 137 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

50 000 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

10 427 000

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

123 500 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

207 800 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

108 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 400 000

502

Tariffavtalte avsetninger

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

195 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

640 329 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

61 157 000

22

Fellesutgifter

134 672 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 083 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 779 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 896 952 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

172 308 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

179 000 000

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

30 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 471 200 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

28 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

829 600 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

27 207 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

63 605 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, kan overføres

200 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

21 008 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 000 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter

233 339 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 108 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

111 585 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

146 077 000

26

StimuLab, kan overføres

20 298 000

28

Altinn, kan overføres

221 548 000

71

IT-standardisering

811 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

66 478 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

2 564 000

577

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 600 000

70

Sentrale organisasjoner

322 462 000

71

Kommunale organisasjoner

33 592 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 402 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 803 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 215 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 322 749 000

2 Driftsutgifter

1 974 228 000

3 Avskrivninger

1 464 300 000

4 Renter av statens kapital

100 808 000

5 Til investeringsformål

1 132 272 000

-651 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

515 000 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

187 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

327 000 000

33

Videreføring av ordinære yggeprosjekter, kan overføres

799 745 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

800 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

303 864 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

103 763 000

Totale utgifter

10 347 702 000

Inntekter

3021

Statsrådet

2

Diverse refusjoner

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 600 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Diverse inntekter

22 761 000

3

Brukerbetaling

62 295 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

172 308 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Diverse inntekter

2 447 000

3540

Digitaliseringsdirektoratet

3

Diverse inntekter

433 000

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

80 000 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

799 000

7

Altinn

91 545 000

86

Tvangsmulkt

100 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 132 272 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter

200 000

Totale inntekter

1 584 860 000

Relaterte forslag