Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 25. april 2019 12:34

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 486 000

fra kr 168 766 000 til kr 170 252 000

325

Allmenne kulturformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

701 000

fra kr 28 219 000 til kr 28 920 000

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

68 108 000

70

(NY) Utenlandske krigsgraver i Norge, bevilges med

3 170 000

71

(NY) Tilskudd til regionale pilegrimssentre, bevilges med

5 940 000

340

Den norske kirke:

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, nedsettes med

2 184 900 000

fra kr 2 184 900 000 til kr 0

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, nedsettes med

101 900 000

fra kr 101 900 000 til kr 0

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, nedsettes med

384 600 000

fra kr 384 600 000 til kr 0

75

Tilskudd til private kirkebygg, nedsettes med

5 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 0

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

14 510 000

fra kr 14 510 000 til kr 0

342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

68 108 000

fra kr 68 108 000 til kr 0

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

37 641 000

fra kr 37 641 000 til kr 0

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, nedsettes med

40 470 000

fra kr 40 470 000 til kr 0

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre, nedsettes med

5 940 000

fra kr 5 940 000 til kr 0

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

19 006 000

351

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

(NY) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, bevilges med

13 868 000

70

(NY) Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21,bevilges med

17 977 000

72

(NY) Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn, bevilges med

11 914 000

73

(NY) Likestillingssentre, bevilges med

15 340 000

352

Nedsatt funksjonsevne:

21

(NY) Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71,bevilges med

15 060 000

70

(NY) Funksjonshemmedes organisasjoner, bevilges med

224 358 000

71

(NY) Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21, bevilges med

29 097 000

72

(NY) Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet, bevilges med

17 397 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

(NY) Basisbevilgning, bevilges med

43 843 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 800 000

fra kr 464 378 000 til kr 468 178 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

316 418 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 398 001 000 til kr 408 001 000

50

Forskningsprogrammer, forhøyes med

171 370 000

fra kr 84 000 000 til kr 255 370 000

541

IT-politikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT-politikken, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

13 700 000

fra kr 7 329 000 til kr 21 029 000

70

Forvaltningsutvikling og samordning av IT-politikken, kan nyttes under post 22, forhøyes med

7 100 000

fra kr 8 029 000 til kr 15 129 000

542

Internasjonalt IT-samarbeid:

70

Internasjonale program, kan overføres, forhøyes med

14 500 000

fra kr 46 408 000 til kr 60 908 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

(NY) Driftsutgifter, bevilges med

224 600 000

45

(NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

16 400 000

70

(NY) Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, bevilges med

183 000 000

71

(NY)Bredbåndsutbygging, kan overføres, bevilges med

199 750 000

72

(NY) Tidlig frigjøring av 700 MHz-båndet, kan overføres, bevilges med

150 000 000

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 486 000

fra kr 150 743 000 til kr 149 257 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

701 000

fra kr 10 111 000 til kr 9 410 000

870

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

19 006 000

fra kr 19 006 000 til kr 0

871

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, nedsettes med

13 868 000

fra kr 13 868 000 til kr 0

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21, nedsettes med

17 977 000

fra kr 17 977 000 til kr 0

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn, nedsettes med

11 914 000

fra kr 11 914 000 til kr 0

73

Likestillingssentre, nedsettes med

15 340 000

fra kr 15 340 000 til kr 0

872

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

15 060 000

fra kr 15 060 000 til kr 0

70

Funksjonshemmedes organisasjoner, nedsettes med

224 358 000

fra kr 224 358 000 til kr 0

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

29 097 000

fra kr 29 097 000 til kr 0

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet, nedsettes med

17 397 000

fra kr 17 397 000 til kr 0

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning, nedsettes med

43 843 000

fra kr 43 843 000 til kr 0

880

Den norske kirke:

70

(NY) Rammetilskudd til Den norske kirke, bevilges med

2 184 900 000

71

(NY) Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, bevilges med

101 900 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

70

(NY) Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning, bevilges med

384 600 000

75

(NY) Tilskudd til private kirkebygg, bevilges med

5 000 000

78

(NY) Ymse faste tiltak, bevilges med

14 510 000

882

Kirkebygg og gravplasser:

60

(NY) Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, bevilges med

37 641 000

70

(NY) Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, bevilges med

37 300 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 100 000

fra kr 430 846 000 til kr 429 746 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

10 000 000

fra kr 71 927 000 til kr 61 927 000

23

Digital Norway/Toppindustrisenteret AS, nedsettes med

2 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 0

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning, nedsettes med

142 320 000

fra kr 2 223 200 000 til kr 2 080 880 000

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 900 000

fra kr 194 811 000 til kr 185 911 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, nedsettes med

14 500 000

fra kr 42 000 000 til kr 27 500 000

75

Tilskudd til Norsk Teknisk Museum, nedsettes med

7 100 000

fra kr 7 100 000 til kr 0

1301

Forskning og utvikling mv.:

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv., nedsettes med

1 700 000

fra kr 16 000 000 til kr 14 300 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres, nedsettes med

29 050 000

fra kr 179 000 000 til kr 149 950 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

224 600 000

fra kr 224 600 000 til kr 0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

16 400 000

fra kr 16 400 000 til kr 0

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, nedsettes med

183 000 000

fra kr 183 000 000 til kr 0

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres, nedsettes med

199 750 000

fra kr 199 750 000 til kr 0

72

Tidlig frigjøring av 700 MHz-båndet, kan overføres, nedsettes med

150 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 0

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 821 030 000 til kr 819 030 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

316 418 000

fra kr 316 418 000 til kr 0

Inntekter

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

(NY) Ymse inntekter, bevilges med

20 169 000

2

(NY) Leieinntekter m.m., bevilges med

3 996 000

3342

Kirkebygg og gravplasser:

1

Ymse inntekter, nedsettes med

20 169 000

fra kr 20 169 000 til kr 0

2

Leieinntekter m.m., nedsettes med

3 996 000

fra kr 3 996 000 til kr 0

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

(NY) Driftsinntekter, bevilges med

11 895 000

3542

Internasjonalt IT-samarbeid:

1

(NY) Refusjon fra Utenriksdepartementet, bevilges med

2 200 000

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

(NY) Diverse gebyrer, bevilges med

600 000

4300

Samferdselsdepartementet:

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med

2 200 000

fra kr 2 700 000 til kr 500 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

600 000

fra kr 600 000 til kr 0

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsinntekter, nedsettes med

11 895 000

fra kr 11 895 000 til kr 0

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

70

(NY) Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, bevilges med

243 400 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet:

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, nedsettes med

243 400 000

fra kr 243 400 000 til kr 0