Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2018 14:24

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

240 961 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

468 181 000

70

Norsk Helsenett SF

140 526 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 866 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 762 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 897 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 115 000

71

Internasjonale organisasjoner

43 717 000

704

Helsearkivet

1

Driftsutgifter

38 700 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

46 000 000

709

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

74 021 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

336 375 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

9 762 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

150 098 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

93 013 000

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

130 477 000

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

20 568 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

49 485 000

717

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 836 000

70

Tilskudd

58 451 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 710 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

874 059 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

552 116 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

53 571 938 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

18 781 421 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 270 445 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 726 632 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

37 843 728 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

3 119 112 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 216 053 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

7 030 632 000

81

Protonsenter, kan overføres

96 723 000

82

Investeringslån, kan overføres

5 212 381 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

81 000 000

86

Driftskreditter

3 359 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

16 842 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

134 454 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

1 245 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

6 341 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

71 349 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 993 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv.

2 784 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

85 612 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 141 000

737

Historiske pensjonskostnader

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

48 000 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 212 918 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 421 000

60

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50 305 000

741

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

205 664 000

70

Advokatutgifter

39 327 000

71

Særskilte tilskudd

10 304 000

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

146 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 837 000

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

213 594 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 992 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 044 831 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

141 489 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 477 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

288 252 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

30 000 000

747

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

94 236 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 432 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 494 000

748

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

159 164 000

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

1

Driftsutgifter

40 433 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

191 641 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

10 125 000

61

Vertskommuner

934 778 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

347 998 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

4 213 357 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag

876 900 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

1 482 840 000

67

Utviklingstiltak

70 227 000

68

Kompetanse og innovasjon

398 050 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

65 400 000

71

Frivillig arbeid mv.

17 500 000

72

Landsbystiftelsen

81 007 000

73

Særlige omsorgsbehov

24 375 000

75

Andre kompetansetiltak

10 944 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

112 975 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

121 688 000

60

Forebyggende helsetjenester

453 458 000

61

Fengselshelsetjeneste

178 866 000

63

Allmennlegetjenester

210 723 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

88 196 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

45 048 000

73

Seksuell helse, kan overføres

56 600 000

74

Stiftelsen Amathea

24 569 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

108 523 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

456 180 000

62

Rusarbeid, kan overføres

477 360 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

164 385 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

402 142 000

73

Utviklingstiltak mv.

161 177 000

74

Kompetansesentre, kan overføres

308 947 000

75

Vold og traumatisk stress, kan overføres

220 039 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 971 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

3 020 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

35 093 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

292 393 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

338 212 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

63 305 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

73 570 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

106 234 000

61

Tilskudd til kommuner

142 708 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

25 745 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

2 135 000 000

71

Psykologhjelp

323 000 000

72

Tannbehandling

2 318 320 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

1 024 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 310 800 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

2 042 100 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

5 214 200 000

71

Egenandelstak 2

1 014 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

413 000 000

70

Allmennlegehjelp

5 274 600 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 180 000 000

72

Jordmorhjelp

61 000 000

73

Kiropraktorbehandling

174 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

164 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

490 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

240 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

254 900 000

Totale utgifter

210 254 383 000

Inntekter

3701

E-helse, helseregistre mv.

2

Diverse inntekter

200 097 000

3703

Internasjonalt samarbeid

2

Diverse inntekter

2 089 000

3710

Vaksiner mv.

3

Vaksinesalg

96 065 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

2 412 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

264 000 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

525 000 000

3740

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

19 582 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

48 968 000

4

Gebyrinntekter

46 152 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

63 000 000

6

Gjesteinnbyggeroppgjør for fastleger

81 908 000

3741

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

6 602 000

50

Premie fra private

17 802 000

3742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 418 000

3745

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

184 787 000

3746

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

30 000 000

4

Registreringsgebyr

92 193 000

3747

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

19 831 000

4

Gebyrinntekter

9 151 000

3748

Statens helsetilsyn

2

Diverse inntekter

1 558 000

Totale inntekter

1 713 615 000

Relaterte forslag