Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2018 14:25

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

264 480 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 815 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

52 224 000

50

Norges forskningsråd

7 021 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

8 983 088 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

2 283 887 000

62

Kommunale innvandrertiltak

269 652 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 224 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

134 953 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

6 235 000

73

Tilskudd

14 641 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 588 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

38 591 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 425 376 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 034 196 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

520 513 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

14 896 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 511 000

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres

64 827 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 201 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

138 354 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

75 378 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

19 113 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

72 069 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60

11 917 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 337 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

293 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 370 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

398 001 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

82 388 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

24 664 000

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

3 980 000

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

40 000 000

50

Forskningsprogrammer

84 000 000

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 000 000

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under post 64

453 090 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under post 62

50 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

119 016 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

59 708 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under post 63 og 65

47 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under post 60 og 65

52 736 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under post 60 og 63

79 856 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

281 089 000

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

30 870 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

32 753 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

497 069 000

51

Divvun

7 234 000

55

Samisk høgskole

5 223 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

6 393 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 717 000

567

Nasjonale minoriteter

25

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 75

1 015 000

60

Rom, kan overføres

3 505 000

70

Nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Kvensk språk og kultur

9 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

15 100 000

75

Romanifolket/taterne, kan overføres,kan nyttes under post 25

4 419 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 828 591 000

75

Etablering og tilpasning av bolig

481 574 000

76

Utleieboliger, kan overføres

710 464 000

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

15 587 000

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

40 000 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

29 874 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

105 974 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

49 750 000

590

Planlegging og byutvikling

61

Byvekstavtaler, kan overføres

20 686 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

61 274 000

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

14 162 000

81

Kompetansetiltak, kan overføres

6 725 000

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

899 021 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1 og 45

217 920 000

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

5 600 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

352 910 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 532 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 844 000

71

Tap på lån

12 700 000

72

Rentestøtte

4 100 000

Totale utgifter

24 235 630 000

Inntekter

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

10 875 000

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

24 185 000

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

1 845 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

13 255 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

279 091 000

5

Refusjonsinntekter

8 862 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

11 917 000

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

14 604 000

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

55 128 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 717 000

3

Leieinntekter

271 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 472 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

106 000

4

Gebyrer

44 031 000

3595

Statens kartverk

1

Gebyrinntekter tinglysing

416 447 000

2

Salg og abonnement m.m.

134 668 000

3

Samfinansiering

203 966 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

11 443 000

11

Diverse inntekter

61 940 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 309 000 000

Totale inntekter

4 605 823 000

Relaterte forslag