Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2018 14:23

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

12 093 000

50

Det kongelige hoff

201 139 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

210 600 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

10 065 000

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

121 200 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

190 200 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

106 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 000 000

502

Tariffavtalte avsetninger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

1 000 000

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

16 500 000

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

190 600 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

625 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

59 559 000

22

Fellesutgifter

130 710 000

23

22. juli-senteret

12 260 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 869 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

8 565 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 888 042 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

167 804 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

83 172 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 780 400 000

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

7 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

563 000 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

26 765 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

94 683 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

97 000

30

Investeringer, kan overføres

6 000 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 000 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

291 044 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24 436 000

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

107 786 000

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

120 947 000

26

StimuLab, kan overføres

20 000 000

27

Opplæringskontoret OK stat

10 285 000

71

IT-standardisering

815 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

57 672 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

2 325 000

577

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 468 000

70

Sentrale organisasjoner

324 082 000

71

Kommunale organisasjoner

33 761 000

73

Fylkesorganisasjoner

73 771 000

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

21 913 000

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

8 256 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-5 177 400 000

2 Driftsutgifter

2 165 483 000

3 Avskrivninger

1 442 800 000

4 Renter av statens kapital

93 000 000

5 Til investeringsformål

1 242 976 000

6 Til reguleringsfondet

-113 000 000

-346 141 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

648 401 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

76 800 000

32

Prosjektering og igangsetting av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

350 000 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 237 450 000

34

Videreføring av brukerfinansierte byggeprosjekter, kan overføres

713 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

296 453 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

120 964 000

Totale utgifter

11 920 314 000

Inntekter

3021

Statsrådet

2

Diverse refusjoner

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

19 000 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Diverse inntekter

22 166 000

3

Brukerbetaling

67 540 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

167 804 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Diverse inntekter

2 383 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat

15 517 000

3

Diverse inntekter

435 000

4

Internasjonale oppdrag

716 000

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

73 700 000

6

Tilleggstjenester til nasjonale felleskomponenter

778 000

86

Tvangsmulkt

100 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 242 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter

200 000

Totale inntekter

1 613 415 000

Relaterte forslag