Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2018 17:16

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

382 440 000

21

Spesielle driftsutgifter

16 275 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 939 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter

40 671 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

380 591 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

206 019 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

68 705 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

15 633 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

108 930 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 596 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

23 246 000

21

Spesielle driftsutgifter

106 749 000

60

Tilskudd til landslinjer

231 367 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

71 038 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

52 991 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

274 477 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring og skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

69 343 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 978 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

294 663 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

62 868 000

74

Prosjekttilskudd

10 195 000

75

Grunntilskudd

85 287 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 177 918 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 600 098 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 000 000

60

Forskning på tiltak for økt kvalitet i barnehagen og grunnopplæringen

44 229 000

61

Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere

60 000 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn

1 823 587 000

71

Tilskudd til vitensentre

67 075 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

40 181 000

78

Tilskudd

164 245 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 517 183 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 674 753 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

163 661 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

117 293 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

19 084 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

325 804 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

52 323 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

24 615 000

78

Kompletterende undervisning

25 325 000

79

Toppidrett

47 533 000

81

Elevutveksling til utlandet

2 056 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

64 165 000

229

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

26 781 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 240 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

714 323 000

21

Spesielle driftsutgifter

47 449 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 504 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

457 516 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 543 000

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

262 800 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

149 809 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

20 560 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene

68 164 000

240

Fagskoler

60

Tilskudd til fagskoler

725 350 000

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

41 864 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

17 031 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 21

12 568 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

656 136 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

898 926 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 236 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

668 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

214 524 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 864 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

37 308 000

71

Falstadsenteret

21 496 000

72

Stiftelsen Arkivet

15 834 000

73

Nansen Fredssenter

6 562 000

74

Narviksenteret

8 539 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 485 000

76

Raftostiftelsen

5 418 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

64 258 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 584 000

257

Kompetansepluss

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 998 000

70

Tilskudd, kan overføres

171 725 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

214 844 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

34 525 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

35 632 559 000

70

Private høyskoler

1 578 967 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

662 779 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

170 786 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

450 293 000

51

UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

157 654 000

71

Tilskudd til UNIS

136 187 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

195 742 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 282 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

234 107 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

36 309 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

20 321 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

18 962 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 699 644 000

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 634 642 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

751 245 000

55

Virksomhetskostnader

792 543 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

6 845 000

53

NUPI

5 020 000

56

Holbergprisen

16 803 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

217 444 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

183 255 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

48 639 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 783 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

122 140 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

286 405 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

2 240 253 000

75

UNESCO-kontingent

22 793 000

76

UNESCO-formål

4 002 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 223 200 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

644 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

405 726 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

150 530 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

184 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

85 683 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 000 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

63 805 000

72

Tilskudd til Nofima

100 846 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

248 878 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

178 036 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

158 901 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres

3 500 000

71

Bioøkonomiordningen, kan overføres

2 832 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

392 941 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

7 170 151 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 983 362 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

742 493 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

1 255 776 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

602 006 000

74

Tap på utlån

386 200 000

Totale utgifter

82 881 091 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

6 030 000

2

Salgsinntekter mv.

1 261 000

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

8 033 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

19 734 000

3229

Norges grønne fagskole – Vea

2

Salgsinntekter mv.

1 829 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 229 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

47 449 000

2

Salgsinntekter mv.

10 493 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

8 205 000

2

Salgsinntekter mv.

368 000

3280

Felles enheter

1

Inntekter ved oppdrag

10 000

2

Salgsinntekter mv.

601 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 698 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

419 163 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

85 836 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

18 530 000

29

Termingebyr

16 892 000

89

Purregebyrer

105 016 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

4 857 196 000

Totale inntekter

5 613 583 000

Relaterte forslag