Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

A. om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) I I lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 28. mai 2018 19:00

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

A.

om endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)

I

I lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS gjøres følgende endringer:

§ 1 første punktum skal lyde:

Loven fastsetter rammer for driften av et statlig norsk aksjeselskap som skal ha til formål å forvalte en statlig ordning for finanstjenester til kjøp av kapitalvarer og tjenester, i hovedsak ved eksport.

§ 3 første ledd nr. 2 skal lyde:

2. yte lån på markedsmessige vilkår.

§ 8 annet og tredje ledd skal lyde:

Lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. og lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister gjelder ikke for selskapet.

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern gjelder ikke for selskapet, jf. finansforetaksloven § 1-6 første ledd.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.