Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 20. desember 2017 14:24

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

961 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

593 400 000

70

Tilskudd til partigruppene

186 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 500 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

372 865 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

77 483 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

12 300 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

360 514 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 400 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

457 344 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 800 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 809 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 487 947 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

90 300 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

5 762 275 000

21

Spesielle driftsutgifter

195 300 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

576 500 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

89 730 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

112 300 000

70

Tilskudd

3 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

564 874 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

247 215 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

23 650 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 160 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

6 288 633 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

43 015 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

8 872 400 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

50

Tapsfond for miljølåneordningen

10 000 000

Totale utgifter

53 271 804 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

8 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

399 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

11 079 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

50 600 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 787 000

2

Andre inntekter

897 000

4

Diverse refusjoner

1 098 000

5

Refusjon fra Avinor AS

24 550 000

85

Overtredelsesgebyr

17 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

59 000 000

2

Andre refusjoner

45 012 000

3

Andre inntekter

37 027 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

3 662 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 489 500 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

262 600 000

89

Overtredelsesgebyr

13 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

250 946 000

85

Tvangsmulkt

20 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

14 500 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 232 865 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

87 449 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

847 500 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 341 000 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

16 700 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

Totale inntekter

20 715 271 000

Relaterte forslag