Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2017 18:18

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

349 065 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 128 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 870 000

220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

1

Driftsutgifter

372 786 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

203 172 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

66 769 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

14 810 000

222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter

106 517 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 559 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

46 599 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 855 000

21

Spesielle driftsutgifter

104 262 000

60

Tilskudd til landslinjer

222 091 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

67 349 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

111 351 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

199 608 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

52 863 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

8 925 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

287 542 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

61 096 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

18 228 000

74

Tilskudd til organisasjoner

9 908 000

75

Grunntilskudd

78 024 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 040 466 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 646 791 000

60

Tilskudd til forskning på tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring

43 024 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn

1 529 048 000

71

Tilskudd til vitensentre

65 185 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

39 087 000

78

Tilskudd

159 616 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 296 734 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 646 901 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

160 127 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

118 213 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

18 504 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

304 412 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

50 522 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

19 025 000

78

Kompletterende undervisning

24 611 000

79

Toppidrett

46 193 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 998 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

62 357 000

229

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

26 154 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 211 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

702 768 000

21

Spesielle driftsutgifter

46 344 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 281 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

443 442 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

22 012 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 344 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige ut viklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

145 729 000

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

20 000 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene

66 243 000

240

Fagskoleutdanning

60

Tilskudd til fagskoler

651 079 000

61

Utviklingsmidler til fagskoleutdanning

35 860 000

241

Felles tiltak for fagskolesektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

20 248 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 21

12 214 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

586 985 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

848 015 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

5 088 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

649 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

208 478 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 473 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

33 858 000

71

Falstadsenteret

19 675 000

72

Stiftelsen Arkivet

11 743 000

73

Nansen Fredssenter

6 377 000

74

Narviksenteret

7 084 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

9 218 000

76

Raftostiftelsen

5 265 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

62 841 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 046 000

257

Kompetansepluss

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 858 000

70

Tilskudd, kan overføres

157 167 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

5 033 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

123 391 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

33 585 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

34 355 141 000

70

Private høyskoler

1 464 128 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

18 151 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

87 044 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

746 424 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

136 363 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

158 931 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

85 091 000

71

Tilskudd til UNIS

132 349 000

72

Tilskudd til UNINETT

27 546 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

36 723 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

351 664 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 364 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

223 457 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

59 798 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

64 475 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

12 509 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

18 549 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 630 883 000

53

Strategiske satsinger

1 459 936 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

748 392 000

55

Virksomhetskostnader

801 868 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

15 407 000

53

NUPI

4 904 000

56

Holbergprisen

16 329 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

206 659 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

210 564 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

47 268 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

15 338 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

47 068 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

338 558 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

2 199 232 000

75

UNESCO-kontingent

24 341 000

76

UNESCO-formål

3 695 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 104 176 000

51

Tilskudd til atomforskning

102 500 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

613 693 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

396 273 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

156 808 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

157 771 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

83 686 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

55 000 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

57 787 000

72

Tilskudd til Nofima

98 497 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

242 306 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

187 452 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 557 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

159 700 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres

8 375 000

71

Bioøkonomiordningen, kan overføres

2 832 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

391 399 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

6 929 577 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 806 225 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

775 837 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

1 011 612 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

610 420 000

74

Tap på utlån

385 550 000

Totale utgifter

79 182 431 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

1

Inntekter ved oppdrag

5 890 000

2

Salgsinntekter mv.

1 231 000

3222

Statlige videregående skoler og fjernundervisningstjenester

2

Salgsinntekter mv.

7 846 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

55 119 000

3229

Norges grønne fagskole – Vea

2

Salgsinntekter mv.

1 786 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 196 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

46 344 000

2

Salgsinntekter mv.

10 248 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

11 676 000

2

Salgsinntekter mv.

360 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 369 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

6 026 000

3923

Havforskningsinstituttet

1

Oppdragsinntekter

409 397 000

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

83 836 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

23 600 000

29

Termingebyr

18 512 000

89

Purregebyrer

104 672 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 880 231 000

Totale inntekter

4 669 359 000

Relaterte forslag