Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2017 18:16

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

701

Direktoratet for e-helse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

574 000

fra kr 337 128 000 til kr 337 702 000

702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

680 000

fra kr 24 579 000 til kr 25 259 000

703

Internasjonalt samarbeid:

71

Internasjonale organisasjoner, nedsettes med

19 500 000

fra kr 58 811 000 til kr 39 311 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, forhøyes med

822 000

fra kr 148 923 000 til kr 149 745 000

720

Helsedirektoratet:

01

Driftsutgifter, nedsettes med

11 477 000

fra kr 1 171 530 000 til kr 1 160 053 000

721

Statens helsetilsyn:

01

Driftsutgifter, forhøyes med

800 000

fra kr 137 358 000 til kr 138 158 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

01

Driftsutgifter forhøyes med

12 600 000

fra kr 182 355 000 til kr 194 955 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

01

Driftsutgifter, nedsettes med

12 600 000

fra kr 128 928 000 til kr 116 328 000

732

Regionale helseforetak:

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72,73,74 og 75, forhøyes med

1 400 000

fra kr 1 843 541 000 til kr 1 844 941 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

508 665 000

fra kr 34 195 188 000 til kr 33 686 523 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 3 379 892 000 til kr 3 319 892 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning, forhøyes med

170 000 000

fra kr 4 982 707 000 til kr 5 152 707 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

10 376 000

fra kr 39 000 000 til kr 28 624 000

733

Habilitering og rehabilitering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

157 000

fra kr 14 618 000 til kr 14 775 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

1 121 000

fra kr 3 468 000 til kr 2 347 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

1 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 7 000 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

01

Driftsutgifter, forhøyes med

10 056 000

fra kr 50 786 000 til kr 60 842 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

823 000

fra kr 19 391 000 til kr 18 568 000

70

Hjemhenting ved alvorlig psykisk lidelse mv., forhøyes med

1 400 000

fra kr 2 635 000 til kr 4 035 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

9 000 000

fra kr 81 012 000 til kr 90 012 000

751

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 255 000

fra kr 10 750 000 til kr 9 495 000

70

Tilskudd, forhøyes med

1 500 000

fra kr 54 303 000 til kr 55 803 000

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 276 000

fra kr 127 611 000 til kr 128 887 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, forhøyes med

10 000 000

fra kr 841 700 000 til kr 851 700 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, forhøyes med

99 800 000

fra kr 1 219 242 000 til kr 1 319 042 000

73

Særlige omsorgsbehov, nedsettes med

1 800 000

fra kr 23 490 000 til kr 21 690 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

26 482 000

fra kr 70 190 000 til kr 96 672 000

61

Fengselshelsetjeneste, nedsettes med

8 500 000

fra kr 162 976 000 til kr 154 476 000

63

Allmennlegetjenester, nedsettes med

16 500 000

fra kr 94 349 000 til kr 77 849 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, nedsettes med

2 522 000

fra kr 129 330 000 til kr 126 808 000

769

Utredningsvirksomhet mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

28 000

fra kr 21 548 000 til kr 21 576 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 400 000

fra kr 2 858 000 til kr 1 458 000

770

Tannhelsetjenester:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

530 000

fra kr 28 951 000 til kr 29 481 000

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med

1 522 000

fra kr 70 398 000 til kr 71 920 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 500 000

fra kr 64 067 000 til kr 62 567 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

371 000

fra kr 39 283 000 til kr 38 912 000

61

Turnustjeneste, nedsettes med

1 250 000

fra kr 145 557 000 til kr 144 307 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

7 125 000

fra kr 1 925 000 000 til kr 1 917 875 000

71

Psykologhjelp, nedsettes med

5 000 000

fra kr 293 000 000 til kr 288 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

26 500 000

fra kr 2 426 500 000 til kr 2 400 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med

10 000 000

fra kr 930 000 000 til kr 940 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

250 000 000

fra kr 10 510 000 000 til kr 10 260 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

65 000 000

fra kr 4 960 000 000 til kr 5 025 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

1 000 000

fra kr 368 000 000 til kr 369 000 000

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

30 125 000

fra kr 4 805 000 000 til kr 4 774 875 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

1 500 000

fra kr 1 225 000 000 til kr 1 223 500 000

72

Jordmorhjelp, nedsettes med

3 000 000

fra kr 60 000 000 til kr 57 000 000

73

Kiropraktorbehandling, forhøyes med

6 000 000

fra kr 149 000 000 til kr 155 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, forhøyes med

10 000 000

fra kr 141 000 000 til kr 151 000 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

2 000 000

fra kr 24 000 000 til kr 22 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

27 000 000

fra kr 193 000 000 til kr 220 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, nedsettes med

10 000 000

fra kr 230 000 000 til kr 220 000 000

Inntekter

3720

Helsedirektoratet:

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

3 390 000

fra kr 64 610 000 til kr 68 000 000

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån, forhøyes med

2 812 000

fra kr 292 000 000 til kr 294 812 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, nedsettes med

18 000

fra kr 448 000 000 til kr 447 982 000

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007, forhøyes med

57 425 000

fra kr 647 000 000 til kr 704 425 000

3750

Statens legemiddelverk:

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

39 000 000

fra kr 112 122 000 til kr 73 122 000