Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2017 18:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_5fc0e81a20ea71bde9b6252cb47fa8b3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

992 010 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 019 623 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

31 876 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 406 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

117 170 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

208 053 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

147 739 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

29 415 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning

103 847 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60

14 849 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

11 194 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

309 867 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 221 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

241 314 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

44 572 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

51 000 000

50

Norges forskningsråd

6 857 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

11 254 978 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 329 422 000

62

Kommunale innvandrertiltak

199 506 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 161 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

107 860 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 921 000

73

Tilskudd

7 941 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og

samfunnskunnskap, kan overføres

44 525 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 267 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 997 096 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

395 219 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 536 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

24 089 000

25

Forprosjekt nytt regjeringskvartal, kan overføres

4 000 000

50

Forskningsprogrammer

65 760 000

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550 post 64

487 714 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550 post 62

154 420 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

115 662 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

48 307 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65

142 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 65

51 300 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 63

112 000 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

249 844 000

76

Utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid, kan overføres

30 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

27 727 000

560

Sametinget

50

Sametinget

310 954 000

54

Samefolkets fond

5 566 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 101 000

51

Divvun

7 065 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

6 255 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 653 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 081 000

25

Tiltak for romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under kap. 567 post 75

1 000 000

60

Tiltak for rom, kan overføres

2 437 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 293 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 222 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

6 962 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom, kan overføres

10 300 000

75

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under kap. 567 post 25

4 419 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 777 155 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

479 130 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

843 738 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

11 000 000

78

Tilskudd til boligsosiale tiltak, kan overføres

34 149 000

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres

15 000 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

28 717 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

103 655 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

53 181 000

590

Planlegging og byutvikling

61

Byutviklings- og byvekstavtaler, kan overføres

20 123 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

40 150 000

71

Internasjonale organisasjoner

852 000

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

15 926 000

81

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata, kan overføres

6 725 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 595 post 21 og 45

882 524 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 595 post 1 og 45

277 205 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

25 770 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

344 880 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 263 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

47 699 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

13 000 000

72

Rentestøtte

4 500 000

Totale utgifter

28 730 918 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

115 468 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 445 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

706 714 000

5

Refusjonsinntekter

8 655 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

14 849 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

197 200 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

113 874 000

3

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

10 167 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

50 505 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 653 000

3

Leieinntekter

264 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 109 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

17 000

4

Gebyrer

50 070 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

418 540 000

2

Salg og abonnement m.m.

97 177 000

3

Samfinansiering

293 339 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

10 524 000

11

Tilfeldige inntekter

102 700 000

5615

Husbanken

80

Renter

2 900 000 000

Totale inntekter

5 106 270 000

Relaterte forslag