Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 19. desember 2016 21:03

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 244 698 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 678 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

47 876 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

1 026 000

71

Diverse tilskudd

26 755 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

174 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

57 274 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 719 000

115

Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

17 410 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

49 201 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 586 302 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

446 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

408 000 000

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

185 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021, kan overføres

185 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

32 882 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

307 641 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

62 610 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

39 609 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 119 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 339 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 544 954 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 502 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

266 758 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

45 886 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 319 640 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

611 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

556 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

100 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

22 044 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

2 075 471 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

142 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

169 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

375 000 000

162

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner

70

Overgangsbistand/sårbare stater og regioner, kan overføres

202 500 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

4 436 124 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

298 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

415 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

175 000 000

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, kan overføres

179 700 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

365 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

91 918 000

70

Forskning, kan overføres

156 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

355 900 000

166

Klima, miljø og fornybar energi

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 500 000

72

Klima og miljø, kan overføres

767 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres

495 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

2 949 375 000

168

Kvinners rettigheter og likestilling

70

Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres

316 700 000

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

17 277 000

70

Global helse, kan overføres

3 065 000 000

73

Utdanning, kan overføres

1 837 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

585 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

401 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

480 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

277 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

350 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

125 000 000

76

FN og globale utfordringer, kan overføres

233 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

130 000 000

78

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

217 300 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

39 000 000

81

Matsikkerhet og klimatilpasset landbruk, kan overføres

205 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

75 000 000

83

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

183 500 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

916 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

770 500 000

72

Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner, kan overføres

110 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

270 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

320 938 000

Totale utgifter

35 813 000 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

16 501 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

178 418 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

46 324 000

Totale inntekter

241 243 000

Relaterte forslag