Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2016 16:43

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

347 426 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 769 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 814 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

301 405 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

142 916 000

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

58 685 000

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene

1

Driftsutgifter

14 785 000

222

Statlige grunn- og videregående skoler og

grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter

100 539 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 528 000

223

Sametinget

50

Tilskudd til Sametinget

42 551 000

224

Senter for IKT i utdanningen

1

Driftsutgifter

68 634 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 070 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter

22 598 000

21

Spesielle driftsutgifter

102 232 000

60

Tilskudd til landslinjer

221 444 000

62

Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv

24 321 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

63 806 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

384 162 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

223 186 000

66

Tilskudd til leirskoleopplæring

49 574 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk

7 165 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

279 396 000

69

Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen

124 555 000

70

Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov

59 490 000

71

Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen

30 157 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner

6 290 000

73

Tilskudd til studieopphold i utlandet

17 749 000

74

Tilskudd til organisasjoner

23 636 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

935 787 000

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

1 375 314 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen

93 764 000

60

Tilskudd til forskning på tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring

41 934 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet

236 882 000

63

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn

1 296 303 000

70

Tilskudd til NAROM

8 379 000

71

Tilskudd til vitensentre

54 832 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

60

Tilskudd til Murmanskskolen

2 304 000

61

Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune

5 235 000

62

Tilskudd til Fjellheimen leirskole

6 237 000

70

Tilskudd til Den franske skolen i Oslo

10 442 000

71

Tilskudd til internatdriften ved Krokeide videregående skole

26 897 000

72

Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College

33 923 000

74

Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole

45 769 000

75

Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner

10 928 000

76

Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt

7 114 000

77

Tilskudd til Lycée International de Saint-Germain-en-Laye

4 934 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

2 074 624 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

1 602 854 000

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

156 504 000

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

125 072 000

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

18 671 000

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

273 231 000

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

49 065 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

17 844 000

78

Kompletterende undervisning

23 964 000

79

Toppidrett

44 979 000

80

Friskoleorganisasjoner

756 000

81

Elevutveksling til utlandet

1 945 000

82

Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd

31 506 000

229

Norges grønne fagskole – Vea

1

Driftsutgifter

25 982 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 187 000

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

705 085 000

21

Spesielle driftsutgifter

45 441 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 099 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram

70

Tilskudd

512 112 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

823 259 000

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

4 954 000

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

632 000

254

Tilskudd til voksenopplæring

70

Tilskudd til studieforbund

208 374 000

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

13 119 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

70

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

32 968 000

71

Falstadsenteret

19 158 000

72

Stiftelsen Arkivet

11 434 000

73

Nansen Fredssenter

6 209 000

74

Narviksenteret

6 898 000

75

Det europeiske Wergelandsenteret

8 976 000

76

Raftostiftelsen

5 127 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

61 480 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 510 000

257

Kompetansepluss

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

5 744 000

70

Tilskudd, kan overføres

162 237 000

258

Tiltak for livslang læring

1

Driftsutgifter

4 979 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1

97 363 000

60

Tilskudd til karriereveiledning

32 734 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

33 072 705 000

70

Private høyskoler

1 357 637 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

71

Tilrettelegging for internasjonal mobilitet

17 674 000

74

Tilskudd til velferdsarbeid

84 756 000

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

661 656 000

276

Fagskoleutdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

42 854 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

5 000 000

72

Annen fagskoleutdanning

70 606 000

280

Felles enheter

1

Driftsutgifter

129 558 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000

50

Senter for internasjonalisering av utdanning

83 125 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver

179 779 000

71

Tilskudd til UNIS

128 870 000

72

Tilskudd til UNINETT

27 503 000

73

Tilskudd til NORDUnet, kan overføres

38 628 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

248 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

13 421 000

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

191 436 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1

58 226 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer

64 103 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet

17 730 000

283

Meteorologiformål

50

Meteorologisk institutt

296 766 000

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter

154 119 000

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene

1

Driftsutgifter

18 399 000

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 661 282 000

53

Strategiske satsinger

1 427 655 000

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

269 936 000

55

Administrasjon

264 671 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71

15 881 000

53

NUPI

4 809 000

56

Ludvig Holbergs minnepris

11 864 000

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

182 309 000

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

215 264 000

71

Tilskudd til andre private institusjoner

42 909 000

73

Niels Henrik Abels matematikkpris

14 935 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

21

Spesielle driftsutgifter

43 892 000

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

321 841 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres

2 194 592 000

75

UNESCO-kontingent

23 933 000

76

UNESCO-formål

3 598 000

340

Den norske kirke

70

Rammetilskudd til Den norske kirke, kan nyttes under post 1

1 969 173 000

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

92 250 000

72

Tilskudd til egenkapital for Den norske kirke

100 000 000

73

Tilskudd til Den norske kirke – oppgjør av feriepengeforpliktelser

125 000 000

341

Tilskudd til trossamfunn m.m.

70

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning

332 244 000

78

Ymse faste tiltak

11 990 000

342

Kirkebygg og gravplasser

1

Driftsutgifter

66 151 000

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

33 708 000

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

44 560 000

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

5 682 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning

2 311 806 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter

494 862 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

322 452 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

139 200 000

926

Forskningsfartøy

1

Driftsutgifter

160 878 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

82 059 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 047 100 000

927

NIFES

1

Driftsutgifter

98 643 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 105 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

6 900 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

56 630 000

72

Tilskudd til Nofima

101 502 000

1137

Forskning og innovasjon

50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd

260 555 000

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

184 727 000

53

Omstillingsmidler instituttsektoren mv.

3 534 000

54

Næringsrettet matforskning mv.

150 000 000

70

Innovasjonsaktivitet mv., kan overføres

11 057 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

377 168 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

5 600 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

6 583 093 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

2 725 294 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

830 404 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

906 162 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

614 766 000

74

Tap på utlån

368 100 000

Totale utgifter

78 540 094 000

Inntekter

3220

Utdanningsdirektoratet

1

Inntekter ved oppdrag

4 114 000

2

Salgsinntekter mv.

1 207 000

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv.

5 242 000

3224

Senter for IKT i utdanningen

1

Inntekter fra oppdrag mv.

1 660 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

190 160 000

3229

Norges grønne fagskole – Vea

2

Salgsinntekter mv.

1 752 000

61

Refusjon fra fylkeskommuner

1 166 000

3230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Inntekter ved oppdrag

45 441 000

2

Salgsinntekter mv.

10 048 000

3256

Kompetanse Norge

1

Inntekter ved oppdrag

11 448 000

2

Salgsinntekter mv.

353 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT

10 000

2

Salgsinntekter mv.

1 343 000

3281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

2

Salgsinntekter mv.

10 000

3288

Internasjonale samarbeidstiltak

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

5 918 000

3342

Kirkebygg og gravplasser

1

Ymse inntekter

19 086 000

2

Leieinntekter m.m.

3 781 000

3925

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter

331 325 000

3926

Forskningsfartøy

1

Oppdragsinntekter

82 158 000

3927

NIFES

1

Oppdragsinntekter

70 094 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

22 350 000

29

Termingebyr

23 811 000

89

Purregebyrer

105 417 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter

3 729 047 000

Totale inntekter

4 666 941 000

Relaterte forslag