Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2016 12:06

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

54 040 000 000

72

Fellesskatt

184 027 000 000

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

1 790 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

20 200 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

31 900 000 000

74

Arealavgift mv.

1 700 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

5 400 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOX i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

3 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 100 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

240 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

270 300 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

13 500 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 300 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

17 255 000 000

72

Årsavgift

9 700 000 000

73

Vektårsavgift

360 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 445 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 560 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

10 735 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

3 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

10 500 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

2 030 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

118 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

6 984 000 000

71

Svovelavgift

15 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

37 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

2 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

467 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOX

70

Avgift på utslipp av NOX

52 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmidler

70

Miljøavgift på plantevernmidler

50 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler

2 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 385 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 900 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

205 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 725 000 000

71

Miljøavgift på kartong

50 000 000

72

Miljøavgift på plast

40 000 000

73

Miljøavgift på metall

5 000 000

74

Miljøavgift på glass

100 000 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

1 625 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

8 600 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

24 164 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

39 461 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

75

Kino- og videogramavgift

34 000 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

85 040 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

90 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

125 000 000

74

Tilsynsavgift

3 770 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

151 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

29 600 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

8 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

236 000 000

75

Tilsynsavgift Justervesenet

46 600 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Forskningsavgift på landbruksprodukter

150 000 000

71

Totalisatoravgift

135 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

789 800 000

75

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

196 200 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

84 763 000

72

Fiskeravgifter

16 056 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

357 500 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

300 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

156 000 000

72

Påslag på nettariffen til Energifondet

630 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

295 400 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

139 524 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

177 134 000 000

Totale inntekter

994 818 254 000

Relaterte forslag