Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2016 15:12

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

226 863 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

57 395 000

50

Norges forskningsråd

159 440 000

70

Tilskudd

36 120 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

15 860 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

49 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

391 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 435 967 000

21

Spesielle driftsutgifter

31 906 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

48 704 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

267 780 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

69 841 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

20 200 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 418 168 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

6 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

134 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

289 200 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

13 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

34 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

96 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

194 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

77 550 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

155 760 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

93 190 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

12 990 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 720 609 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 326 990 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

64 460 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

58 590 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

30 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

615 260 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 369 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 750 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

260 369 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 207 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

119 449 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 450 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

18 939 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 496 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 000 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 792 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

86 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

215 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

83 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 930 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

325 000 000

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

14 423 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

197 834 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

27 534 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

6 478 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-649 569 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

461 105 000

3 Avskrivninger

125 374 000

4 Renter av statens kapital

2 884 000

5 Til investeringsformål

38 070 000

-22 136 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

53 012 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

80 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

16 300 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

975 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 510 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

295 000 000

73

Utdanningsstønad

42 000 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

200 000

76

Bidragsforskott

715 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

36 630 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 400 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

750 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

323 656 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 040 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 510 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

295 000 000

72

Legeerklæringer

415 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

83 812 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

100 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

43 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 867 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 632 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

133 000 000

74

Tilskudd til biler

709 500 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 918 700 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

271 200 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 305 000 000

78

Høreapparater

700 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

47 740 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

71 690 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

136 720 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

615 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

5 940 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 140 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

860 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

88 000 000

74

Utdanningsstønad

400 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

5 830 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

181 400 000

Totale utgifter

440 585 035 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

24 170 000

4

Tolketjenester

2 510 000

5

Oppdragsinntekter mv.

57 150 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

25 150 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

28 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

130 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

101 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

22 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

200 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 630 000

5

Tvangsmulkt

2 400 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

21 500 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

12 385 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 130 000

3

Gebyr tilsyn

80 980 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

38 070 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

1 075 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

937 440 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

250 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

35 800 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

65 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

220 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

30 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

200 000

Totale inntekter

3 892 615 000

Relaterte forslag