Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2016 15:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

70

Tilskott, blir redusert med

4 500 000

frå kr 30 130 000 til kr 25 630 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir løyva med

42 500 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

45 700 000

frå kr 150 000 000 til kr 104 300 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

42 000 000

frå kr 11 377 431 000 til kr 11 419 431 000

22

Forskings- og utreiingssaktivitetar, blir redusert med

2 000 000

frå kr 41 870 000 til kr 39 870 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

166 000 000

frå kr 10 823 000 000 til kr 10 989 000 000

22

Sluttoppgjer, overslagsløyving, blir auka med

15 000 000

frå kr -3 000 000 til kr 12 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 120 000 000 til kr 122 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 37 000 000 til kr 35 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir redusert med

1 300 000 000

frå kr 4 800 000 000 til kr 3 500 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 92 000 000 til kr 85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

27 000 000

frå kr 189 000 000 til kr 216 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, blir redusert med

16 125 000

frå kr 16 166 000 til kr 41 000

76

Tiltak for arbeidssøkarar, kan overførast, blir redusert med

194 000 000

frå kr 7 125 210 000 til kr 6 931 210 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overførast, blir redusert med

44 000 000

frå kr 1 290 840 000 til kr 1 246 840 000

78

Tilskott til arbeids- og utdanningsreiser, blir redusert med

5 000 000

frå kr 62 710 000 til kr 57 710 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 48 000 000 til kr 49 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 500 000

frå kr 570 905 000 til kr 573 405 000

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

1 300 000

frå kr 27 738 000 til kr 26 438 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 96 000 000 til kr 98 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 240 000 000 til kr 245 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir redusert med

1 000 000

frå kr 62 000 000 til kr 61 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 1 650 000 000 til kr 1 640 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

25 000 000

frå kr 380 000 000 til kr 355 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-640 644 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

453 936 000

3. Avskrivingar

121 049 000

4. Renter av statens kapital

5 084 000

5. Til investeringsføremål

33 070 000

-27 505 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

15 000 000

frå kr 32 207 000 til kr 47 207 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

648 000 000

frå kr 15 998 000 000 til kr 15 350 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir redusert med

45 000 000

frå kr 880 000 000 til kr 835 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

140 000 000

frå kr 2 480 000 000 til kr 2 340 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir redusert med

120 000 000

frå kr 370 000 000 til kr 250 000 000

73

Utdanningsstønad, blir redusert med

11 200 000

frå kr 42 200 000 til kr 31 000 000

76

Forskottering av underhaldsbidrag, blir auka med

15 000 000

frå kr 720 000 000 til kr 735 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir redusert med

1 080 000 000

frå kr 36 140 000 000 til kr 35 060 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 400 000 000 til kr 1 380 000 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, blir auka med

25 000 000

frå kr 580 000 000 til kr 605 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir redusert med

55 000 000

frå kr 2 040 000 000 til kr 1 985 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

220 000 000

frå kr 34 120 000 000 til kr 34 340 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

14 800 000

frå kr 309 800 000 til kr 295 000 000

72

Legeerklæringar, blir redusert med

10 000 000

frå kr 405 000 000 til kr 395 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

510 000 000

frå kr 79 570 000 000 til kr 80 080 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 80 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgiving, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 45 000 000 til kr 48 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir redusert med

8 000 000

frå kr 138 000 000 til kr 130 000 000

74

Tilskott til bilar, blir auka med

70 000 000

frå kr 660 000 000 til kr 730 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med

50 000 000

frå kr 2 810 000 000 til kr 2 860 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tjenester, blir redusert med

15 000 000

frå kr 265 000 000 til kr 250 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir redusert med

30 000 000

frå kr 1 350 000 000 til kr 1 320 000 000

78

Høyreapparat, blir redusert med

45 000 000

frå kr 670 000 000 til kr 625 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

80 000 000

frå kr 67 160 000 000 til kr 67 080 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 128 830 000 000 til kr 128 850 000 000

72

Ventetillegg, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 128 000 000 til kr 130 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir redusert med

40 000 000

frå kr 5 800 000 000 til kr 5 760 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 1 170 000 000 til kr 1 160 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 900 000 000 til kr 890 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 88 000 000 til kr 89 000 000

74

Utdanningsstønad, blir redusert med

300 000

frå kr 600 000 til kr 300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 6 000 000 til kr 5 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 185 000 000 til kr 183 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastsetting av bidrag, blir redusert med

1 850 000

frå kr 24 550 000 til kr 22 700 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir redusert med

2 000 000

frå kr 30 000 000 til kr 28 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir auka med

2 700 000 000

frå kr 18 600 000 000 til kr 21 300 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

16 000 000

frå kr 148 000 000 til kr 132 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 108 000 000 til kr 106 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetalingar, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

588 000

frå kr 202 000 til kr 790 000

3635

Ventelønn mv.

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, blir auka med

100 000

frå kr 200 000 til kr 300 000

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt, blir auka med

3 700 000

frå kr 2 340 000 til kr 6 040 000

6

Refusjonar, blir løyva med

5 000 000

7

Byggesaksbehandling, gebyr, blir redusert med

2 500 000

frå kr 20 910 000 til kr 18 410 000

9

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

1 000 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir redusert med

1 300 000

frå kr 6 940 000 til kr 5 640 000

3

Gebyr tilsyn, blir redusert med

7 000 000

frå kr 71 540 000 til kr 64 540 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsføremål, blir auka med

15 000 000

frå kr 18 070 000 til kr 33 070 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, blir auka med

7 000 000

frå kr 83 620 000 til kr 90 620 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir redusert med

190 000 000

frå kr 1 684 000 000 til kr 1 494 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir auka med

33 861 000

frå kr 897 000 000 til kr 930 861 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

5 000 000

frå kr 250 000 000 til kr 255 000 000

86

Innkreving feilutbetalingar, blir redusert med

52 000 000

frå kr 820 000 000 til kr 768 000 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir redusert med

2 000 000

frå kr 67 000 000 til kr 65 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir redusert med

7 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 193 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir auka med

5 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 30 000 000