Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2016 16:07

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 187 762 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

2 200 405 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

62 006 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 321 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

117 000 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

230 469 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

308 350 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

31 046 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning

101 117 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60

20 997 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

15 623 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

320 187 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

8 747 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

262 727 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

43 704 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

50 000 000

50

Norges forskningsråd

7 076 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

12 134 571 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 768 338 000

62

Kommunale innvandrertiltak

179 906 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 104 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

85 460 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 649 000

73

Tilskudd

15 035 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

40 816 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

29 195 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

2 303 003 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

396 327 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

88 443 000

23

Husleie for fellesareal m.m.

23 619 000

50

Forskningsprogrammer

75 155 000

550

Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

62

Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550 post 64

519 200 000

64

Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550 post 62

373 000 000

66

Forenkling av utmarksforvaltning – forsøksordning, kan overføres

8 000 000

70

Bedriftsrettede programmer i distriktene

95 000 000

73

Merkur-programmet, kan overføres

37 300 000

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

50 000 000

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65

133 000 000

63

Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 65

50 000 000

65

Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 63

130 000 000

74

Nasjonale tiltak for klynger og innovasjonsmiljø

243 000 000

76

Utviklingsprogram for byregioner og internasjonalt samarbeid, kan overføres

54 000 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

27 649 000

560

Sametinget

50

Sametinget

301 617 000

54

Samefolkets fond

5 420 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

4 021 000

51

Divvun

6 928 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

3 084 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

5 929 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 601 000

567

Nasjonale minoriteter

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

1 060 000

60

Tiltak for rom, kan overføres

6 371 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

7 199 000

71

Tilskudd til Romanifolkets/taternes kulturfond

5 374 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

7 032 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

4 832 000

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

12 000 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 875 300 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

75

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

466 534 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

887 460 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

22 120 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

38 865 000

79

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering, kan overføres

76 050 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

28 345 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

99 985 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

44 430 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 678 000

590

Planlegging og byutvikling

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

19 613 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

19 639 000

71

Internasjonale organisasjoner

830 000

72

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

34 171 000

81

Lokal kompetanse innen plan, kart og geodata, kan overføres

4 601 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

346 191 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 043 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

62 960 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

13 000 000

72

Rentestøtte

6 000 000

2426

Siva SF

70

Tilskudd

64 440 000

71

Tilskudd til testfasiliteter

50 000 000

Totale utgifter

31 388 030 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

111 258 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 562 000

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

1 374 310 000

5

Refusjonsinntekter

8 486 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

20 997 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

251 326 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

154 723 000

3

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

9 900 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

85 198 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

2 601 000

3

Leieinntekter

357 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

1 035 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Diverse inntekter

103 000

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

44 593 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

10 898 000

11

Tilfeldige inntekter

82 240 000

5326

Siva SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

7 000 000

5613

Renter fra Siva SF

80

Renter

24 000 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 013 000 000

Totale inntekter

5 219 587 000

Relaterte forslag