Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2016 16:06

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

117 900 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

169 500 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter

95 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 200 000

502

Lønnsoppgjøret i staten – tariffavtalte avsetninger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 502 post 70

1 000 000

70

Tilskudd til kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under kap. 502 post 21

16 500 000

71

Tilskudd til midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte (OU-midler)

181 000 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

703 333 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

136 894 000

23

22. juli-senteret

8 403 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

24 791 000

46

Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, kan overføres

8 200 000

520

Tilskudd til de politiske partier

1

Driftsutgifter

8 730 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

296 088 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

33 360 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

72 805 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

21 580 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

8 039 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 838 069 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

160 702 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

89 037 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

2 455 000 000

34

Etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen

4 300 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

77 000 000

531

Eiendommer til kongelige formål

1

Driftsutgifter

26 025 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

32 251 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

98 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

10 200 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

1

Driftsutgifter

20 164 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 600 000

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

266 711 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 310 000

22

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

36 000 000

23

Utvikling, forvaltning og drift av Difis nasjonale felleskomponenter, kan overføres

95 255 000

25

Medfinansieringsordning for lønnsomme IKT-prosjekter, kan overføres

86 272 000

27

Opplæringskontoret OK stat

2 000 000

71

Tilskudd til IKT-standardisering

794 000

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

50 639 000

546

Personvernnemnda

1

Driftsutgifter

1 914 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-4 726 960 000

2 Driftsutgifter

2 173 770 000

3 Avskrivninger

1 224 014 000

4 Renter av statens kapital

86 000 000

5 Til investeringsformål

1 029 976 000

-213 200 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

138 001 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

115 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

145 200 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

2 256 254 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

599 498 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

183 828 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

75 793 000

Totale utgifter

10 551 038 000

Inntekter

3021

Statsrådet

2

Diverse refusjoner

100 000

3024

Regjeringsadvokaten

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

18 000 000

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

2

Ymse inntekter

21 501 000

3

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

122 649 000

3525

Fylkesmannsembetene

1

Inntekter ved oppdrag

160 702 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

1

Ymse inntekter

40 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

2

Ymse inntekter

3 121 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

2

Opplæringskontoret OK stat

3 000 000

3

Diverse inntekter

1 750 000

4

Internasjonale oppdrag

686 000

5

Betaling for bruk av Difis nasjonale felleskomponenter

36 000 000

6

Betaling for tilleggstjenester knyttet til Difis nasjonale felleskomponenter

746 000

86

Tvangsmulkt

100 000

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 029 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

Totale inntekter

1 398 571 000

Relaterte forslag