Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2016 16:37

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

163 670 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 831 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 967 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 319 900 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

5 960 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

850 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

9 945 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 180 000

78

Ymse faste tiltak

8 170 000

79

Til disposisjon

26 860 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

175 920 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

13 590 000

87

Tilskudd til X Games

10 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

152 621 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 946 000

51

Fond for lyd og bilde

38 050 000

55

Norsk kulturfond

893 956 000

321

Kunstnerøkonomi

71

Statsstipend

14 878 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

178 800 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

128 714 000

75

Vederlagsordninger

190 347 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

18 257 000

50

Kunst i offentlige rom

25 000 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

178 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 690 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

89 623 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 947 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 690 000

70

Nasjonale institusjoner

1 434 000 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

756 680 000

73

Region- og distriktsopera

58 470 000

78

Ymse faste tiltak

279 432 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

116 715 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 407 000

52

Norges forskningsråd

13 120 000

53

Sametinget

81 900 000

71

Kulturell og kreativ næring

47 400 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 170 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 200 000

78

Ymse faste tiltak

44 360 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

6 900 000

82

Nobels Fredssenter

30 620 000

85

Gaveforsterkningsordning

51 150 000

86

Talentutvikling

36 100 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

598 209 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 999 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 845 000

73

Språkorganisasjoner

22 590 000

74

Det Norske Samlaget

15 490 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 660 000

78

Ymse faste tiltak

51 880 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 750 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 476 690 000

78

Ymse faste tiltak

79 120 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

359 478 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 955 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 645 000

78

Ymse faste tiltak

8 410 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

166 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 524 000

50

Filmfondet

494 600 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

55 810 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

75 720 000

78

Ymse faste tiltak

22 970 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

313 000 000

73

Medieforskning og etterutdanning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 000 000

75

Tilskudd til samiske aviser

27 500 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 090 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

47 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

78 410 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 058 000

Totale utgifter

10 867 436 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

81 000

3320

Norsk kulturråd

1

Ymse inntekter

1 602 000

2

Inntekter ved oppdrag

3 224 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

129 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

318 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 149 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

23 578 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

10 154 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 029 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 270 000

2

Inntekter ved oppdrag

18 527 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

6 816 000

2

Inntekter ved oppdrag

11 937 000

70

Gebyr

2 500 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr - lotterier

6 691 000

4

Gebyr - stiftelser

259 000

7

Inntekter ved oppdrag

9 200 000

Totale inntekter

140 464 000

Relaterte forslag