Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2016 16:34

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

440 190 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

16 565 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 866 000

60

Tilskudd til flere barnehagelærere

172 200 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

142 036 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

35 290 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

152 080 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 726 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

19 715 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

88 617 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

64 348 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

29 420 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 946 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 049 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

6 168 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842 post 1 og kap. 858 post 1

9 941 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

320 086 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 584 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

180 220 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

13 797 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 709 500 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 180 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

13 318 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 244 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

29 789 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

193 412 000

62

Utvikling i kommunene

79 647 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

133 716 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

21 227 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

8 656 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 188 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

15 554 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

216 969 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 639 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

68 176 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 847 000

50

Forskning og utvikling

18 648 000

60

Kommunalt barnevern

708 944 000

61

Utvikling i kommunene

10 339 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

470 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

33 155 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres

72 804 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 401 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 100 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 021 810 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

209 723 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

843 825 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

258 527 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 283 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

131 758 000

51

Markedsportaler

26 020 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

10 058 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 149 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 252 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 375 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 973 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

11 466 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

27 045 000

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

6 413 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

9 601 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

17 996 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 274 000

73

Likestillingssentre

8 232 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres

3 546 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

53 907 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 810 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

612 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

495 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

54 000 000

Totale utgifter

49 853 260 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

696 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

15 160 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 434 736 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

723 548 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

458 000

Totale inntekter

2 180 921 000

Relaterte forslag