Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2016 19:50

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

162 676 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 542 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 693 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

289 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

95 661 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 347 945 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 379 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

227 979 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

30 509 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

1 251 000

72

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

5 000 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

71

Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres

25 519 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

224 905 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 299 000

50

Arealressurskart

7 594 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

142 664 000

70

Tilskudd til fjellstuer

808 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

4 400 000

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger mv. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

75

Tilskudd til klimarådgivning på gårder

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

500 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

169 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 500 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

107 070 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

48 247 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 500 000

50

Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond

1 148 053 000

70

Markedsregulering, kan overføres

315 100 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 298 535 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 965 410 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

246 380 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 541 954 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

31 600 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

74 200 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

2 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

14 173 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

10 126 000

Totale utgifter

17 424 273 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

117 000

30

Husleie

910 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

193 293 000

2

Driftsinntekter og refusjoner m.m.

5 714 000

4136

Kunnskapsutvikling m.m.

30

Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi

20 286 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

41 374 000

Totale inntekter

261 694 000

Relaterte forslag