Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2016 19:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

430 248 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

87 601 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 200 000

60

Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling

15 400 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

38 925 000

71

Miljøtiltak Raufoss

3 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 600 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

27 100 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 200 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

12 900 000

76

Tilskudd til Standard Norge

31 900 000

77

Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres

8 750 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 200 000

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab

30 000 000

81

Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling

10 000 000

82

Tilskudd til Laboratorium for undervannsteknologi i Lindesnes

1 500 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

122 788 000

21

Spesielle driftsutgifter

349 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 600 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

50 876 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

320 019 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 440 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

215 994 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

172 000 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

171 253 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 387 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

43 496 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 900 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

24 600 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

2 100 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

379 862 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

108 015 000

912

Klagenemndssekretariatet

1

Driftsutgifter

17 676 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

8 569 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

67 601 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

211 950 000

71

Internasjonal romvirksomhet

419 280 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

15 000 000

73

EUs romprogrammer

280 200 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

40 300 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

48 616 000

930

Norsk design- og arkitektursenter

70

Tilskudd

71 700 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

237 301 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

7 779 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 600 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 329 000

51

Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

144 000 000

54

Tapsavsetning, investeringskapital Investinor AS

35 000 000

1473

Kings Bay AS

70

Tilskudd

41 573 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

593 500 000

51

Såkornfond IKT-næringer, tapsavsetning

37 200 000

53

Såkornfond IKT-næringer, risikoavlasting

18 800 000

70

Basiskostnader

166 489 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

116 500 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

278 700 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

514 900 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

534 500 000

77

Tilskudd til pre-såkornfond

50 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 400 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

107 698 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-169 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

169 000 000

0

Totale utgifter

8 640 664 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

172 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

38 188 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

16 351 000

4

Oppdragsinntekter

349 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

45 094 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

473 512 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

30 510 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

83 953 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

3

Oppdragsinntekter og andre inntekter

76 270 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

748 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

185 569 000

2

Maritime personellsertifikater

13 830 000

3

Diverse inntekter

400 000

4

Gebyrer for skip i NIS

44 370 000

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 800 000

3911

Konkurransetilsynet

3

Refusjoner og andre inntekter

199 000

86

Lovbruddsgebyr

100 000

3912

Klagenemndssekretariatet

1

Klagegebyr

1 097 000

2

Refusjoner og andre inntekter

199 000

87

Overtredelsesgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

5 085 000

2

Inntekter knyttet til NPI

4 088 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

72 003 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

698 000

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

2 700 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

32 500 000

70

Låneprovisjoner

59 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

30 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

10 400 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

7 100 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 800 000 000

Totale inntekter

3 041 685 000

Relaterte forslag