Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2016 19:55

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

211 578 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

335 522 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 653 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

359 109 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres, kan nyttes under kap. 541, post 70

7 117 000

70

Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken, kan nyttes under kap. 541 post 22

6 328 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

5 744 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

31 300 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

187 379 000

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren

12 727 000

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

17 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

44 000 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

60 900 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet

83 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

16 038 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

142 780 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71

765 400 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70

37 500 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

219 818 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

71 909 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

11 477 894 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

519 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

14 321 800 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30

609 000 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

277 900 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

10 300 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

478 100 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

328 700 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

170 700 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres

743 800 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres

122 500 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

1 143 900 000

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd til Nye Veier AS

2 075 200 000

75

Tilskudd til egenkapital

1 000 000 000

1323

Vegtilsyn

1

Driftsutgifter

20 750 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

100 900 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres

1 364 700 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

229 800 000

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler, kan overføres

211 000 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen– Kirkenes

681 900 000

75

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

502 800 000

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

370 879 000

21

Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

199 343 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 390 500 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

7 121 899 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

1 697 000 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

2 467 300 000

75

Tilskudd til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

66 600 000

76

Merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72, post 73 og post 75

4 406 300 000

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

71 514 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

19 751 000

1356

Bane NOR SF

71

Tilskudd til omstilling

150 000 000

73

Kapitalinnskudd

6 416 000 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 706 272 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 745 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

408 800 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

38 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

217 000 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

60 500 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 300 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra veg til sjø, kan overføres

82 000 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

47 215 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

272 200 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

194 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 000 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

80 200 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres

138 700 000

Totale utgifter

68 739 364 000

Inntekter

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

316 318 000

2

Refusjoner driftsutgifter

40 253 000

3

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

63 756 000

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

445 000

4300

Samferdselsdepartementet

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 592 000

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

136 812 000

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m.

188 400 000

2

Diverse gebyrer

423 128 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

105 700 000

4331

Infrastrukturfond

85

Avkastning infrastrukturfond

2 053 000 000

4352

Jernbanedirektoratet

1

Innbetalinger til Norsk jernbaneskole og Norsk jernbanemuseum

31 000 000

4354

Statens jernbanetilsyn

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

13 959 000

4360

Kystverket

2

Andre inntekter

11 700 000

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

7

Refusjoner og andre inntekter

5 700 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer

600 000

5619

Renter av lån til Avinor AS

80

Renter

50 300 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

20 000 000

Totale inntekter

3 463 663 000

Relaterte forslag