Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2016 16:33
Fremmet av Senterpartiet

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, økes med

3 333 000

fra kr 159 600 000 til kr 162 933 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, reduseres med

24 000 000

fra kr 2 094 640 000 til kr 2 070 640 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, økes med

28 000 000

fra kr 556 000 000 til kr 584 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

70

Sivilt samfunn, kan overføres, reduseres med

12 783 000

fra kr 1 955 471 000 til kr 1 942 688 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

10 480 000

fra kr 31 345 716 000 til kr 31 356 196 000

70

Private høyskoler, økes med

2 000 000

fra kr 1 277 859 000 til kr 1 279 859 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

27 900 000

fra kr 24 867 000 til kr 52 767 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning, økes med

30 900 000

fra kr 251 562 000 til kr 282 462 000

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

57 100 000

fra kr 142 919 000 til kr 200 019 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge, økes med

21 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 26 000 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, reduseres med

50 000 000

fra kr 4 085 224 000 til kr 4 035 224 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 60 872 000 til kr 70 872 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

54 900 000

fra kr 14 503 299 000 til kr 14 558 199 000

70

Tilskudd, reduseres med

2 300 000

fra kr 76 333 000 til kr 74 033 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

1 000 000

fra kr 82 208 000 til kr 81 208 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, reduseres med

20 000 000

fra kr 1 537 278 000 til kr 1 517 278 000

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 000 000

fra kr 386 249 000 til kr 376 249 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

234 500 000

fra kr 31 547 475 000 til kr 31 781 975 000

573

Kommunereform

60

Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing, reduseres med

50 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 50 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

550 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

35 500 000

fra kr 11 211 838 000 til kr 11 247 338 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte, kan overføres, reduseres med

14 000 000

fra kr 176 940 000 til kr 162 940 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

114 000 000

fra kr 7 089 910 000 til kr 7 203 910 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, økes med

22 100 000

fra kr 151 676 000 til kr 173 776 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

77 160 000

fra kr 1 108 937 000 til kr 1 031 777 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

101 000 000

fra kr 750 543 000 til kr 851 543 000

84

(Ny) MS-tilbud ved Haukeland sykehus, bevilges med

20 000 000

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 296 333 000 til kr 276 333 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, økes med

874 600 000

fra kr 156 000 000 til kr 1 030 600 000

781

Forsøk og utvikling mv.

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

3 800 000

fra kr 58 518 000 til kr 62 318 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

3 000 000

fra kr 32 252 000 til kr 35 252 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, økes med

13 700 000

fra kr 276 914 000 til kr 290 614 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 148 944 000 til kr 153 944 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 014 000

fra kr 95 166 000 til kr 85 152 000

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 186 000

fra kr 10 186 000 til kr 0

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, reduseres med

1 400 000

fra kr 2 298 036 000 til kr 2 296 636 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

16 100 000

fra kr 219 711 000 til kr 235 811 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 66 175 000 til kr 91 175 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, økes med

36 500 000

fra kr 1 203 053 000 til kr 1 239 553 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, reduseres med

25 000 000

fra kr 10 502 030 000 til kr 10 477 030 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

360 000 000

fra kr 14 514 000 000 til kr 14 874 000 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

50 000 000

fra kr 662 700 000 til kr 712 700 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 671 000 000 til kr 771 000 000

1324

Tiltak for å redusere bompengekostnader for næringslivet

1

(Ny) Kompensasjon til bompengeselskapene, bevilges med

180 000 000

1330

Særskilte transporttiltak

81

(Ny) Tilskudd til inndekning av merkostnad for fylkeskommunene som følge av tunnelforskriften, bevilges med

50 000 000

1360

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, økes med

75 000 000

fra kr 553 200 000 til kr 628 200 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 60 500 000 til kr 110 500 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 126 500 000 til kr 176 500 000

1400

Klima- og miljødepartementet

71

Internasjonale organisasjoner, økes med

17 500 000

fra kr 48 509 000 til kr 66 009 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

11 000 000

fra kr 596 440 000 til kr 585 440 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, økes med

20 520 000

fra kr 323 428 000 til kr 343 948 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

1 000 000

fra kr 5 113 954 000 til kr 5 112 954 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, økes med

31 159 000

fra kr 3 457 740 000 til kr 3 488 899 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, økes med

119 414 000

fra kr 5 262 935 000 til kr 5 382 349 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, reduseres med

40 441 000

fra kr 3 890 479 000 til kr 3 850 038 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

30 638 000

fra kr 1 213 630 000 til kr 1 244 268 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon, reduseres med

25 700 000

fra kr 338 356 000 til kr 312 656 000

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter, reduseres med

512 400 000

fra kr 4 400 000 000 til kr 3 887 600 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

60 000 000

fra kr 523 500 000 til kr 583 500 000

76

Miljøteknologi, kan overføres, reduseres med

30 000 000

fra kr 504 500 000 til kr 474 500 000

2445

Statsbygg

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, økes med

25 000 000

fra kr 102 613 000 til kr 127 613 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, reduseres med

72 000 000

fra kr 67 432 000 000 til kr 67 360 000 000

2751

Legemidler mv.

72

Medisinsk forbruksmateriell, økes med

49 750 000

fra kr 1 929 500 000 til kr 1 979 250 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, økes med

1 415 000 000

fra kr 263 560 000 000 til kr 264 975 000 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift, reduseres med

1 045 000 000

fra kr 1 045 000 000 til kr 0

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, økes med

450 000 000

fra kr 595 000 000 til kr 1 045 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, reduseres med

131 057 000

fra kr 3 800 306 000 til kr 3 669 249 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, økes med

135 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 635 000 000

Relaterte forslag