Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2016 16:32

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, økes med

28 000 000

fra kr 556 000 000 til kr 584 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

72

Menneskerettigheter, kan overføres, økes med

500 000

fra kr 298 300 000 til kr 298 800 000

164

Fred, forsoning og demokrati

72

Global sikkerhet, utvikling og nedrustning, kan overføres, økes med

36 900 000

fra kr 154 700 000 til kr 191 600 000

170

FN-organisasjoner mv.

74

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), økes med

50 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 400 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), økes med

50 000 000

fra kr 125 000 000 til kr 175 000 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere, reduseres med

40 800 000

fra kr 1 324 132 000 til kr 1 283 332 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, økes med

11 250 000

fra kr 419 255 000 til kr 430 505 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

69 280 000

fra kr 31 345 716 000 til kr 31 414 996 000

70

Private høyskoler, økes med

2 000 000

fra kr 1 277 859 000 til kr 1 279 859 000

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, økes med

45 600 000

fra kr 717 446 000 til kr 763 046 000

285

Norges forskningsråd

53

Strategiske satsinger, økes med

200 000 000

fra kr 1 256 047 000 til kr 1 456 047 000

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter, reduseres med

25 924 000

fra kr 1 289 538 000 til kr 1 263 614 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

30 650 000

fra kr 2 064 183 000 til kr 2 094 833 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

82 700 000

fra kr 14 503 299 000 til kr 14 585 999 000

60

Tilskudd til kommuner, økes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000

70

Tilskudd, reduseres med

2 300 000

fra kr 76 333 000 til kr 74 033 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

16 100 000

fra kr 1 212 951 000 til kr 1 229 051 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, økes med

213 195 000

fra kr 599 500 000 til kr 812 695 000

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

18 591 000

fra kr 252 460 000 til kr 271 051 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

62

Kommunale innvandrertiltak, økes med

30 000 000

fra kr 198 157 000 til kr 228 157 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

83 000

fra kr 82 208 000 til kr 82 291 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

498 505 000

fra kr 1 985 608 000 til kr 2 484 113 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 90 000 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, økes med

70 000 000

fra kr 1 156 993 000 til kr 1 226 993 000

560

Sametinget

50

Sametinget, økes med

16 000 000

fra kr 279 679 000 til kr 295 679 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, reduseres med

973 200 000

fra kr 119 052 870 000 til kr 118 079 670 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

49 000 000

fra kr 31 547 475 000 til kr 31 596 475 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(Ny) Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

577 440 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, økes med

500 000

fra kr 16 166 000 til kr 16 666 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

454 100 000

fra kr 7 089 910 000 til kr 7 544 010 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med

9 800 000

fra kr 220 280 000 til kr 230 080 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

60

Kommunale tjenester, kan overføres, økes med

49 760 000

fra kr 383 171 000 til kr 432 931 000

841

Samliv og konfliktløsning

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

20 000 000

fra kr 6 752 000 til kr 26 752 000

846

Familie- og oppveksttiltak

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

15 200 000

fra kr 7 225 000 til kr 22 425 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

65

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

290 488 000

fra kr 1 578 134 000 til kr 1 868 622 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, økes med

232 000 000

fra kr 4 267 388 000 til kr 4 499 388 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

79

Tilskudd til Mechatronics Innovation Lab, økes med

10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 30 000 000

920

Norges forskningsråd

53

(Ny) Transferit, bevilges med

35 000 000

925

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

5 000 000

fra kr 412 728 000 til kr 417 728 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, reduseres med

30 000 000

fra kr 1 203 053 000 til kr 1 173 053 000

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, økes med

339 910 000

fra kr 5 824 600 000 til kr 6 164 510 000

1420

Miljødirektoratet

61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 104 058 000 til kr 154 058 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres, økes med

40 000 000

fra kr 70 051 000 til kr 110 051 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 60 og 70, økes med

69 000 000

fra kr 5 219 000 til kr 74 219 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 800 000

fra kr 332 258 000 til kr 329 458 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

5 100 000

fra kr 60 496 000 til kr 55 396 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47, økes med

64 838 000

fra kr 1 472 025 000 til kr 1 536 863 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, økes med

11 638 000

fra kr 1 213 630 000 til kr 1 225 268 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

60 100 000

fra kr 1 295 007 000 til kr 1 355 107 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, økes med

138 692 000

fra kr 1 043 933 000 til kr 1 182 625 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, økes med

7 959 000

fra kr 703 768 000 til kr 711 727 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, økes med

48 000

fra kr 264 839 000 til kr 264 887 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

29 000 000

fra kr 185 732 000 til kr 156 732 000

1815

Petoro AS

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres, reduseres med

9 200 000

fra kr 10 600 000 til kr 1 400 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet, økes med

47 200 000

fra kr 1 566 000 000 til kr 1 613 200 000

1830

Forskning og næringsutvikling

72

Tilskudd til INTSOK, reduseres med

4 300 000

fra kr 20 200 000 til kr 15 900 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

13 531 000

fra kr 6 190 298 000 til kr 6 203 829 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, reduseres med

54 959 000

fra kr 921 121 000 til kr 866 162 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, økes med

97 537 000

fra kr 24 343 146 000 til kr 24 440 683 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter, økes med

25 000 000

fra kr 343 692 000 til kr 368 692 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, økes med

440 000 000

fra kr 16 791 000 000 til kr 17 231 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

60 000 000

fra kr 523 500 000 til kr 583 500 000

75

(Ny) Marin fremtid, kan overføres, bevilges med

300 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

340 000 000

fra kr 67 432 000 000 til kr 67 772 000 000

5312

Husbanken

90

Avdrag, økes med

3 000 000

fra kr 11 000 000 000 til kr 11 003 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, økes med

40 000 000

fra kr 263 560 000 000 til kr 263 600 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, økes med

820 000 000

fra kr 17 700 000 000 til kr 18 520 000 000

5537

Avgift på båtmotorer mv.

1

(Ny) Avgift på båtmotorer mv., bevilges med

75 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin, økes med

190 000 000

fra kr 5 500 000 000 til kr 5 690 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, økes med

1 200 000 000

fra kr 10 800 000 000 til kr 12 000 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, økes med

750 000 000

fra kr 6 800 000 000 til kr 7 550 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, økes med

4 000 000

fra kr 3 093 000 000 til kr 3 097 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, reduseres med

131 057 000

fra kr 3 800 306 000 til kr 3 669 249 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, økes med

212 500 000

fra kr 500 000 000 til kr 712 500 000

Relaterte forslag