Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2015 13:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

310 501 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

479 351 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

60 000 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

216 419 000

21

Spesielle driftsutgifter

45 732 000

62

Den naturlige skolesekken

3 323 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

10 290 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennnyttige miljøstiftelser

59 233 000

71

Internasjonale organisasjoner

48 509 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 116 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

53 305 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning

17 480 000

1410

Miljøforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

221 713 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

184 844 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

196 973 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøforskning

6 705 000

54

Artsprosjektet m.m.

29 971 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

47 170 000

72

Tilskudd til GenØk – Senter for biosikkerhet

11 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

9 433 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

596 440 000

21

Spesielle driftsutgifter

166 580 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

277 943 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

142 726 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

34 460 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

62 848 000

32

Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres

2 392 000

33

Statlige erverv, nytt vern, kan overføres

1 562 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

32 580 000

35

Statlige erverv, skogvern, kan overføres

392 112 000

37

Skogplanting, kan overføres

15 000 000

38

Restaurering av myr, kan overføres

13 000 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

12 622 000

61

Tilskudd til klimatilpassingstiltak, kan overføres

104 058 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

170 568 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

33 255 000

71

Marin forsøpling

15 290 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

144 837 000

73

Tilskudd til rovvilttiltak, kan overføres

70 051 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

523 728 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

420 000 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

64 827 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

10 885 000

78

Friluftsformål, kan overføres

157 821 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

650 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21

26 261 000

82

Tilskudd til truede arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

64 989 000

84

Internasjonalt samarbeid

4 834 000

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres

51 278 000

1422

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

5 219 000

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

14 278 000

1424

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

32 932 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

12 798 000

21

Spesielle driftsutgifter

26 100 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

11 000 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

30 600 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

129 450 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 899 000

22

Bevaringsoppgaver, kan overføres

24 500 000

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 471 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

2 116 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

30 164 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

122 015 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

54 045 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

45 952 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

101 883 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

10 757 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

5 000 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

52 036 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

87 094 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

200 506 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

67 535 000

50

Stipend

506 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

14 638 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 70

24 105 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under post 50

28 000 000

1481

Klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 910 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

200 000 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

290 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

93 689 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 673 598 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 217 876 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 198 747 000

3 Avskrivninger

19 155 000

4 Renter av statens kapital

-26 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 394 000

Totale utgifter

9 805 045 000

Inntekter

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing

421 715 000

4400

Klima- og miljødepartementet

2

Diverse inntekter

407 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 673 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 166 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

37 311 000

6

Gebyrer, fylkesmannsembetenes miljøvernavdelinger

28 330 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

11 122 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 714 000

9

Internasjonale oppdrag

62 173 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 268 000

9

Internasjonale oppdrag

1 209 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 585 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

58 336 000

21

Inntekter, Antarktis

13 030 000

4481

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

1 854 050 000

Totale inntekter

2 510 089 000

Relaterte forslag