Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2015 20:30

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

207 755 000

701

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

181 991 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

254 316 000

70

Norsk Helsenett SF

124 758 000

71

Medisinske kvalitetsregistre

38 272 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

30 111 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 762 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 286 000

710

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

897 284 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

699 623 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 195 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

8 711 000

714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

151 676 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

43 910 000

70

Rusmiddeltiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

130 728 000

74

Skolefrukt, kan overføres, kan nyttes under post 21

35 602 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

61 137 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 108 937 000

21

Spesielle driftsutgifter

46 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 108 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

46 305 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

114 859 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

161 662 000

70

Advokatutgifter

36 200 000

71

Særskilte tilskudd

35 968 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

103 887 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

22 500 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

61 056 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 303 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

750 543 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

519 466 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

54 037 454 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

19 074 231 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

14 422 443 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 869 307 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

31 598 179 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

4 082 931 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 102 399 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

584 157 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 229 992 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

37 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 526 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

123 148 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

3 374 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

16 253 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

49 469 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 285 000

70

Tvungent psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 563 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

69 078 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

19 593 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

273 646 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 671 000

70

Tilskudd

69 769 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

134 116 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

114 150 000

61

Vertskommuner

940 115 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

296 333 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

2 533 206 000

64

Kompensasjon renter og avdrag

909 600 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

156 000 000

67

Utviklingstiltak

67 889 000

68

Kompetanse og innovasjon

336 948 000

71

Frivillig arbeid mv.

16 109 000

72

Landsbystiftelsen

74 566 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 850 000

75

Andre kompetansetiltak

11 040 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

100 962 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

63 419 000

50

Samisk helse

5 506 000

60

Forebyggende helsetjenester

155 182 000

61

Fengselshelsetjeneste

150 545 000

63

Allmennlegetjenester

128 904 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

48 096 000

73

Seksuell helse, kan overføres

57 031 000

74

Stiftelsen Amathea

19 302 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

122 847 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

383 171 000

62

Rusarbeid, kan overføres

461 891 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

136 918 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

262 378 000

73

Utviklingstiltak mv.

132 540 000

74

Kompetansesentre

297 094 000

75

Vold og traumatisk stress

162 520 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

14 441 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

2 780 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 049 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

236 606 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

357 551 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

86 794 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

58 518 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

38 994 000

61

Turnustjeneste

141 661 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

24 894 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 872 400 000

71

Psykologhjelp

266 000 000

72

Tannbehandling

2 451 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

880 600 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

10 015 500 000

71

Legeerklæringer

5 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 929 500 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

4 470 000 000

71

Egenandelstak 2

169 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

340 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 607 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 880 000 000

72

Jordmorhjelp

55 000 000

73

Kiropraktorbehandling

145 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

118 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

13 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

395 000 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

215 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

180 000 000

Totale utgifter

184 984 925 000

Inntekter

3701

Direktoratet for e-helse

2

Diverse inntekter

100 000

3710

Folkehelseinstituttet

2

Diverse inntekter

254 335 000

3

Vaksinesalg

98 012 000

3714

Folkehelse

4

Gebyrinntekter

1 285 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

49 366 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

45 983 000

4

Gebyrinntekter

39 528 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

64 870 000

3721

Statens helsetilsyn

2

Salgs- og leieinntekter

389 000

4

Diverse inntekter

2 350 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 392 000

50

Premie fra private

18 163 000

3723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

50

Premie fra private

2 466 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

388 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

405 000 000

86

Driftskreditter

4 350 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

14 956 000

4

Registreringsgebyr

111 900 000

6

Refusjonsgebyr

2 968 000

Totale inntekter

5 851 063 000

Relaterte forslag