Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2015 16:57

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 000 000

frå kr 187 746 000 til kr 190 746 000

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

1 150 000

frå kr 52 708 000 til kr 53 858 000

70

Tilskot, kan overførast, blir redusert med

9 250 000

frå kr 47 127 000 til kr 37 877 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

67 871 000

frå kr 11 224 523 000 til kr 11 292 394 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 000 000

frå kr 67 818 000 til kr 68 818 000

612

Tilskot til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

92 000 000

frå kr 9 605 000 000 til kr 9 697 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 107 000 000 til kr 108 000 000

613

Arbeidsgivaravgift til folketrygda

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 1 116 000 000 til kr 1 121 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 48 000 000 til kr 47 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir redusert med

300 000 000

frå kr 8 700 000 000 til kr 8 400 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

11 000 000

frå kr 91 000 000 til kr 80 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, blir redusert med

10 000 000

frå kr 43 720 000 til kr 33 720 000

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

40 000 000

frå kr 6 320 050 000 til kr 6 280 050 000

78

Tilskot til arbeids- og utdanningsreiser, blir redusert med

8 000 000

frå kr 64 760 000 til kr 56 760 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet, blir redusert med

7 100 000

frå kr 41 200 000 til kr 34 100 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 66 000 000 til kr 69 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

3 200 000

frå kr 541 952 000 til kr 545 152 000

660

Krigspensjon

70

Tilskot, militære, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 110 000 000 til kr 113 000 000

71

Tilskot, sivile, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 272 000 000 til kr 275 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskot, blir redusert med

2 000 000

frå kr 73 000 000 til kr 71 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr 1 507 000 000 til kr 1 510 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 414 000 000 til kr 420 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat, blir redusert med

5 911 000

frå kr -17 769 000 til kr -23 680 000

1. Driftsinntekter, overslagsløyving

-632 708 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

463 884 000

3. Avskrivingar

116 155 000

4. Renter av staten sin kapital

10 919 000

5. Til investeringføremål

18 070 000

-23 680 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

303 000 000

frå kr 13 903 000 000 til kr 13 600 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir auka med

110 000 000

frå kr 720 000 000 til kr 830 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 2 512 000 000 til kr 2 510 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir auka med

7 700 000

frå kr 357 300 000 til kr 365 000 000

73

Utdanningsstønad, blir redusert med

3 680 000

frå kr 52 680 000 til kr 49 000 000

75

Tilskot til flytting for å komme i arbeid, blir redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

76

Forskotering av underhaldsbidrag, blir redusert med

45 000 000

frå kr 810 000 000 til kr 765 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir auka med

130 000 000

frå kr 35 210 000 000 til kr 35 340 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

90 000 000

frå kr 1 590 000 000 til kr 1 500 000 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 510 000 000 til kr 495 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 1 980 000 000 til kr 1 965 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

310 000 000

frå kr 33 990 000 000 til kr 34 300 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir auka med

17 500 000

frå kr 322 500 000 til kr 340 000 000

72

Legeerklæringar, blir auka med

5 000 000

frå kr 370 000 000 til kr 375 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

265 000 000

frå kr 76 265 000 000 til kr 76 530 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir redusert med

9 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 51 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 810 000 000 til kr 1 820 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 670 000 000 til kr 1 650 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir auka med

20 500 000

frå kr 122 500 000 til kr 143 000 000

74

Tilskot til bilar, blir redusert med

7 500 000

frå kr 697 500 000 til kr 690 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med

79 700 000

frå kr 2 799 700 000 til kr 2 720 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

6 000 000

frå kr 256 000 000 til kr 250 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med

21 330 000

frå kr 1 278 670 000 til kr 1 300 000 000

78

Høyreapparat, blir auka med

20 300 000

frå kr 564 700 000 til kr 585 000 000

79

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år, blir redusert med

56 815 000

frå kr 56 815 000 til kr 0

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

162 000 000

frå kr 63 702 000 000 til kr 63 540 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

309 000 000

frå kr 121 669 000 000 til kr 121 360 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

54 000 000

frå kr 5 676 000 000 til kr 5 730 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

17 000 000

frå kr 1 185 000 000 til kr 1 202 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

9 000 000

frå kr 925 000 000 til kr 934 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

1 000 000

frå kr 92 000 000 til kr 93 000 000

74

Utdanningsstønad, blir redusert med

200 000

frå kr 800 000 til kr 600 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving, blir auka med

8 000 000

frå kr 172 000 000 til kr 180 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

6

Gebyrinntekter for fastseting av bidrag, blir auka med

3 868 000

frå kr 23 602 000 til kr 27 470 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir redusert med

1 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 39 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir auka med

6 500 000 000

frå kr 21 700 000 000 til kr 28 200 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

31 000 000

frå kr 154 000 000 til kr 123 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

6 000 000

frå kr 109 000 000 til kr 103 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetalingar, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

800 000

frå kr 600 000 til kr 1 400 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statleg verksemd mv., blir auka med

4 009 000

frå kr 29 991 000 til kr 34 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, blir redusert med

200 000

frå kr 400 000 til kr 200 000

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt, blir auka med

4 000 000

frå kr 2 270 000 til kr 6 270 000

(NY)

6

Refusjonar, blir løyvd med

2 000 000

7

Byggesaksbehandling, gebyr, blir redusert med

3 000 000

frå kr 20 322 000 til kr 17 322 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, blir auka med

12 000 000

frå kr 58 090 000 til kr 70 090 000

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir redusert med

121 000 000

frå kr 2 463 000 000 til kr 2 342 000 000

5701

Diverse inntekter

3

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir auka med

12 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 67 000 000

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

2 943 000

frå kr 907 000 000 til kr 904 057 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

2 000 000

frå kr 263 000 000 til kr 265 000 000

86

Innkreving feilutbetalingar, blir auka med

106 000 000

frå kr 718 000 000 til kr 824 000 000

87

Diverse inntekter, blir auka med

4 000 000

frå kr 31 000 000 til kr 35 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

2

Dividende, blir redusert med

7 000 000

frå kr 187 000 000 til kr 180 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

70

Refusjon av dagpengar, statsgaranti ved konkurs, blir redusert med

10 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 30 000 000

71

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, blir redusert med

500 000

frå kr 1 000 000 til kr 500 000